A négy arc

“Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.” (Ez 1:10)

Ezékielhez hasonlóan János apostolnak is volt mennyei látomása, melyben ugyanezt a négy teremtményt látta (Jel 4:7). A leírásuk közös része, hogy megemlítik az élőlények négy arcát: ember, oroszlán, bika és sas. Ezek az arcok Isten egy-egy jellemző tulajdonságát szimbolizálják, mely a Biblián is végigvonul.

Ezékiel felsorolásában az első az emberi arc. Az ember teremtése az összes többi élőlényhez képest különleges volt, a Teremtő ugyanis saját képmására teremtett meg bennünket (1Móz 1:26-27). Így az ember az, aki a leginkább képes visszatükrözni Isten személyiségét, és annak legkiemelkedőbb tulajdonságát, a szeretetet. A Biblia egyedül a szeretetet köti olyan szorosan Istenhez, hogy ezt írja: “Isten szeretet” (1Jn 4:7). Mivel Isten képmását hordozzuk ebben a világban, ugyanúgy kell viszonyulnunk az emberek felé, ahogyan Isten viszonyul hozzánk, hozzájuk. Közismert, hogy a Jn 3:16 szerint Isten szeretete önfeláldozó módon, Jézus áldozatában nyilvánul meg a legteljesebb mértékben. János a későbbiekben kitér ennek a ténynek az emberek közötti megjelenésére is, amikor így fogalmaz: “Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért” (1Jn 3:16). Az emberi arc tehát Isten szeretetét jelképezi, mely személyiségéből fakad.

Másodikként az oroszlánt említi Ezékiel. A Bibliában az oroszlán időnként az ítélet végrehajtásával és az igazságosság kiszolgáltatásával kapcsolatban jelenik meg (pl. Hós 5:14, 11:10, 13:7-9). Más esetekben a bátorság jelképeként találkozunk vele (2Sám 17:10, Péld 28:1). Ez azért találó, mert a valódi igazságossághoz bátorság is szükséges, főleg egy olyan világban, mely ennyire elfordult az igazságtól. Pál apostol kiemeli Isten igazságosságát, amikor így ír: “Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla!” (Róm 9:14). Isten és az igazságtalanság összeférhetetlenek egymással.

A harmadik arc egy bikára hasonlít. Ezzel az állattal kapcsolatban ezt írja a Biblia: “Hajlandó-e szolgálni neked a bivaly? Ott hál-e jászolodnál? Barázdába tudod-e fogni kötéllel a bivalyt, boronálja-e utánad a göröngyöket? Bízhatsz-e benne, mivel nagy az ereje? Rábízhatod-e a munkádat? Elhiszed-e róla, hogy behordja gabonádat, és szérűdre betakarítja?” (Jób 39:9-12). Akár a háziasított bikáról, akár egy bivalyról, bölényről vagy tulokról van szó, ismertek a hatalmas erejükről. Még Julius Caesar is ezt jegyezte meg velük kapcsolatban: “Erejük óriási.” Ezért a bika szimbolizálja Isten hatalmát. A mindenhatósága pedig ebben nyilvánul meg: “Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben” (Zsolt 135:6). Ahogyan egy meg nem szelídített bivalyt sem lehet megfékezni, úgy Istent sem akadályozhatja senki meg abban, hogy akaratát teljesítse (Jób 42:2).

Végül pedig a próféta egy sast látott. Amikor Jóbnak a hatalmáról beszélt Isten, ezt mondta neki: “A te parancsodra száll-e magasan a sas, és rakja magasban a fészkét? Kősziklán lakik, ott tanyázik, a sziklafalon és a bérctetőn. Onnan kémlel ennivaló után, messzire ellátnak szemei” (Jób 39:27-29). A messzire ellátó szemek Isten bölcsességét jelképezik. Ez részben a jövő ismeretében nyilvánul meg (ld. a bibliai próféciákat), részben pedig olyan ismeretek közlésében és a gyakorlati alkalmazásra való felhívásban, amely meghaladja a mi értelmi képességeinket. Az Ézs 55:8-9 szerint Isten gondolatai messze felülmúlják a mieinket. Ő mégis készségesen ad a “felülről való bölcsességből”, ha kérjük tőle (Jak 3:17, 1:5).

Isten kiemelkedő tulajdonságai (a szeretet, igazságosság, hatalom és bölcsesség) sok más jellemvonás mellett végigvonulnak a Szentíráson. Sok más vallással szemben, akik “ismeretlen istent” imádnak (ApCsel 17:23), mi nem egy kiismerhetetlen Teremtőben hiszünk, hanem egy olyanban, aki bemutatkozik a Bibliában. És nem csak bemutatkozik, hanem arra hív, hogy ismerjük meg őt: “Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged…” (Jn 17:3).

Reklámok

2 hozzászólás

Kategória: teológia

2 responses to “A négy arc

  1. Köszi, ez most sokat jelentett. :)

  2. infaustus

    Örülök. :]