A XXI. század Timóteusai

“Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt” (1Tim 6:11-12, MBT).

John Stott Az élő gyülekezet (KIA, Bp. 2009.) című könyve tartalmaz egy befejező részt ezzel a címmel. Timóteus akkoriban, amikor Pál levelet írt neki és bevonta maga mellett a munkába, még nem volt érett és tapasztalt keresztény szolgáló. Feltehetőleg a természetéből fakadóan félénk volt, hisz az apostol külön felhívja a korinthusi gyülekezet figyelmét arra, hogy kedvesen bánjanak vele (1Kor 16:10). Ezen kívül egészségileg is voltak problémái az időről időre kiújuló gyomorbántalmai miatt (1Tim 5:23).”Ez volt tehát Timóteus: fiatal, félénk és törékeny. Ez három olyan fogyatékosság, amelyeket gyakran találunk mai keresztyéneknél. Ám ezek miatt szeretjük Timóteust. Gyengeségében Krisztus erejére volt szüksége, amint nekünk is” (p. 116.).

Ezek, és a fiatal kora miatt minden oka meglett volna arra, hogy Pál munkatársi felkérésére nemet mondjon. De nem így tett, az apostol pedig ennek köszönhetően olyan tanácsokkal látta el Timóteust, amelyből mi is profitálhatunk szolgálatunk során.Isten Timóteushoz hasonlóan arra hívott el, hogy őrizzük meg az evangéliumot, és illően viselkedjünk Isten háztartásában, ‘amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja’ (1Tim 3,15)… Timóteust arra hívta el Isten, hogy legyen más, mint az őt körülvevő kultúra. Ne sodródjon az árral, ne engedjen a közvélemény nyomásának, mint a széltől cibált nád” (pp. 115, 116).

Az apostol háromszoros felszólítást intéz Timóteushoz: etikai, dogmatikai és tapasztalati téren. A következő három pont megnevezése John Stott gondolatait követi.

Az etikai felszólítás arra vonatkozik, hogy meneküljön — a szövegkörnyezet alapján — a kívánságoktól és az azokhoz kapcsolódó dolgoktól (2Tim 2:22). Szemben az erkölcstelenséggel, az önzéssel, a fegyelmezetlenséggel és az indulatokkal, Pál hat követésre méltó tulajdonságot állít fiatal munkatársa elé: igazság, istenfélelem, hit, szeretet, türelem és szelídség. Ahogyan József elfutott Potifár felesége elől, úgy kell Timóteusnak is menekülnie a rossztól, és törekednie arra, ami jó.

Dogmatikai téren az apostolica successiora, azaz az apostoli tanítás folyamatosságára kell ügyelnünk. Pál figyelmezteti az efezusi gyülekezet véneit, hogy még közülük is támadnak majd “ragadozó farkasok” (ApCsel 20:29-30). Ezért nagyon fontos, hogy a Timóteusok szolgálata az apostoli tanításon, a Szentírás teljességén alapuljon. Ahogyan etikailag el kell futnunk a kívánságok és a rossz dolgok elől, úgy kell teológiai téren elfutnunk az eretnekségek és hamis tanítások elől. A feladatunk az, hogy megvédjük, hirdessük és tanítsuk az igazságot — ugyanakkor gyakorlati módon, a saját életünkben is mutassuk be azt.

Pál részéről a harmadik a tapasztalati felhívás: “ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál”. Az örök élet nem időtartamát, hanem sokkal inkább minőségét tekintve fontos. A Jn 17:3 fényében ugyanis nem más az, mint megismerni Istent egy élő, személyes, bensőséges kapcsolat által. Pál emlékezteti Timóteust, hogy örök élete van, amelyet meg kell ragadnia — azaz összhangban kell élnie azzal az új élettel, melyet Istentől kapott.

Összegezve elmondhatjuk, hogy minden egyes szolgáló keresztény feladata az, hogy a testi kívánságoktól, a bűntől és a rossz dolgoktól ugyanolyan kitartón meneküljön el, mint ahogyan ragaszkodik a jóhoz. Ez azért lényeges, mert a dogmatikai kihívásnak csak akkor tudunk megfelelni, ha az igazságot a megváltozott életünk alátámasztja. A tapasztalati kihívást Pál egy másik levelében így fogalmazza meg: “…azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban” (Róm 6:11). Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk magunkról: fogadjuk el az új identitásunkat, mint Isten gyermekei és az örök élet birtokosai, kövessük az igazságot, védjük azt meg és hirdessük a szolgálatunkban, valamint mutassuk meg életünk tisztaságában és szentségében, hogy nem csak beszélünk róla, hanem alkalmazzuk is (vö. Jak 1:22-25). John Stott ezzel a gondolattal fejezi be:

“Mindhárom Isten célja az életünkben. Bárcsak lennének kiegyensúlyozott keresztyének! Hol vannak a huszonegyedik század Timóteusai? Akik arra törekszenek, hogy a három cél közül ne csak az egyikhez vagy a másikhoz legyenek hűségesek, hanem az egész bibliai kijelentéshez, anélkül, hogy a nekik tetszőt kiemelnék? Akik egyszerre törekszenek az igazságra, harcolják a hit nemes harcát, és megragadják az örök életet” (p. 120.).

Hol vannak a XXI. század Timóteusai?

Reklámok

2 hozzászólás

Kategória: evangéliumi

2 responses to “A XXI. század Timóteusai

 1. Ez eddigi egyik legjobb írásod. Szerintem vannak Timóteusok a XXI. században. Sokan vannak, csak nem annyira híresek, mint kevésbé példamutató testvéreik közül páran.

 2. Nagyon fontos Post, -nagyon nehéz leckével!
  Számomra a(z egyik) Kulcs-gondolat:

  >>” Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk magunkról: fogadjuk el az új identitásunkat, mint Isten gyermekei és az örök élet birtokosai, kövessük az igazságot, védjük azt meg és hirdessük a szolgálatunkban, valamint mutassuk meg életünk tisztaságában és szentségében, hogy nem csak beszélünk róla, hanem alkalmazzuk is “<<

  Még a régi keresztények is összekeverik a helyzetüket :megváltott, örökre tökéletes- az állapotukkal ami bűnös.

  „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsidók 10:14)

  Sok tanulnivaló-tanítani való van ezen a téren is.
  Hogy hol vannak a XXI.század Timóteusai…?
  Ahol a XXI. századi Pál apostolai! [;-<))
  Valószínűnek tartom,hogy Timóteusnak nem volt könnyű
  kikerülnie Pál apostol "árnyékából", ahogy minden Nagy Példakép-előd élete amúgy is magas mércét állít fel a szolgálatban.
  De a holnap nagy prédikátorai,teológusai,misszionáriusai
  ma még ismeretlen, -evilági tekintetben-"névtelen Krisztus-tanítványok.
  Spurgeon sem "prédikátor-fejedelem"-ként indult,
  valószínűleg nem idézték ezerszámra bölcs gondolatait,
  és nem olvasták rongyosra prédikációit.
  A holnap Cseri Kálmánjai a ma Horváth Gézái közül fognak érkezni.
  Talán a szinte ismeretlenségből,de a Mennyei Mester követőinek épülésére,bátorítására,intésére.
  Rajtunk is áll,hogy felfedezzük, megismerjük,megszeressük,és másokkal is megismertessük a Bennük lévő mennyei Kincset!

  (Bocsánat,ha kicsit "OFF" lett a vége.)