“Érted is, amit olvasol?”

Az ApCsel 8:29-31 szerint az etióp eunuch nem értette meg az olvasott Igét, mert nem volt, aki elmagyarázza neki annak jelentését. Bár a Biblia a legelterjedtebb könyv (több mint kétezer nyelven és több millió példányban adták ki), mégis sok háztartásban a könyvespolcon hever, mert nem értik a benne leírtakat. Néhány egyszerű pont segíthet elindulni a Biblia teljesebb megértése felé. Ezeket három fő kategória mentén csoportosíthatjuk:

I. Helyes indítékkal közelítsünk a Bibliához (1-4)
II. Odaadóan olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát (5-13)
III. Alkalmazzuk a gyakorlatban a tanultakat (14-15)

1. Imádkozzunk a megértésért! Mielőtt elkezdenéd olvasni, imádkozz azért, hogy megérthesd az üzenetét (Zsolt 119:33-36). Mivel a Biblia más, mint az összes többi könyv, nem is lehet megérteni anélkül, hogy ehhez segítséget kérnénk a Szerzőtől (Lk 10:21-22, 24:44-45). A következő igék körvonalazzák, hogy milyen a helyénvaló, lelki hozzáállás az Igéhez: Ézs 66:2 (szelídség, alázat, tisztelet), ApCsel 10:34-35 (istenfélelem), Jer 29:13, Mt 7:7-8 (keresés), 1Kor 2:13-14 (lelki beállítottság).

2. Nyitott szívvel olvassuk! Ahelyett, hogy a saját elképzeléseinket tartanánk az elménkben, olvassuk nyitott, befogadó szívvel. Legyünk olyanok, mint a gyerekek (Mt 18:3-4), akik minden új dologra nyitottan reagálnak. Engedjük, hogy Isten kiigazítson minket, ha egy kérdésben tévednénk (Fil 3:15), és készségesen fogadjuk az olvasottakat (ApCsel 17:11).

3. Legyünk taníthatók! Mivel a Biblia üzenete képes a belsőnkbe hatolni (Zsid 4:12), ezért olvassuk azt alázattal. Legyünk taníthatók, fogadjuk el és alkalmazzuk azt, amit benne találunk. Isten a tanítónk, aki olyan dolgokra akar tanítani minket, ami a javunkra válik (Ézs 48:17). A taníthatóság abban nyilvánul meg, hogy elfogadjuk az üzenetét, engedjük, hogy felülírja a fejünkben lévő téves vagy világi elképzeléseket, és hajlandók vagyunk a megértett igazság alkalmazására.

4. Fogadjuk el, hogy a Biblia ihletett! Ahogyan Isten ihlette az írókat (2Tim 3:16, 2Pt 1:21), úgy ihlet bennünket is, hogy megérthessük az olvasottakat (Ef 1:17-19, 1Kor 2:10). Ha elfogadjuk, hogy a Szentírás valódi szerzője Isten, akkor a benne olvasott üzenetnek tekintélye lesz. Isten elvezet majd az egyre világosabb megértésig (Péld 4:18), és a Szentlélek által világosságot ad nekünk (Jn 16:13).

5. Szakítsunk időt a rendszeres olvasásra! Ahelyett, hogy akkor ülnénk le Bibliát olvasni és tanulmányozni, amikor épp időnk és kedvünk van, határozzuk meg ezek idejét. Ha a megfelelő időt várjuk, az sose fog eljönni, mert mindig lesz “sürgősebb” dolgunk. Vásároljuk meg az időt (Ef 5:15-17), amelyet csak a bibliaolvasásra és tanulmányozásra fogunk áldozni.

6. Engedjük, hogy a Biblia megmagyarázza önmagát! Ne vigyük bele a Bibliába a saját elképzeléseinket, hanem próbáljuk abból megtalálni az igazságot. Engedjük, hogy az Ige önmagát magyarázza: (1) figyeljük meg a szövegkörnyezetet, és ne önmagában szemléljük a nehezen érthető igehelyeket, és (2) vegyünk szemügyre minden olyan szakaszt, mely egy bizonyos kérdéssel foglalkozik, és segítség lehet a megértéshez. A végkövetkeztetéseinket soha ne egyetlen (nehezen érthető) igére alapozzunk, hanem törekedjünk a Biblia átfogó megvizsgálására.

7. Kezdjük el rendszerezetten tanulmányozni! Végezzünk tematikus tanulmányozást, hogy bizonyos alapkérdéseket megérthessünk (pl. hit, szeretet, egyház, engedelmesség stb.). Használjunk egy konkordanciát vagy bibliai szoftvert, hogy az összes, témában fontos igeszakaszt elolvashassuk. Haladhatunk könyvenként is, és így átfogó képet nyerünk arról, hogy miről is szólnak azok a könyvek, amelyeket igazán ismerünk (pl. Jeremiás siralma, Énekek éneke, a kispróféták stb.).

8. Olvassuk el a teljes Bibliát! A 2Tim 3:16 szerint a “teljes Írás” Istentől ihletett. Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak részleteket olvassunk (pl. egy áhítatos könyvben), hanem a teljes Bibliát olvassuk el. Haladhatunk az elejétől a végéig, kezdhetjük az Újszövetséggel, majd folytathatjuk az Ó-val, de akár egyes könyvcsoportokat is kiválaszthatunk (pl. próféták, történelmi könyvek, evangéliumok, bölcsességi irodalom stb.). Használjunk egy bibliaolvasási tervet, hogy nyomon tudjuk követni, hol tartunk célunk elérésében.

9. Használjunk különféle bibliafordításokat! A Szentírást eredetileg héberül, arámiul és görögül írták. Az egyes fordítások az eltérő megfogalmazással, szóhasználattal, jobban megvilágosíthatják az eredeti nyelvű gondolatokat. Használhatunk olyan fordításokat, melyek szó szerintiségre törekszenek (pl. Csia, Kecskeméthy), olyanokat, amelyek a gondolati hűség elvét követik (pl. MBT, SzIT), esetleg magyarázó fordításokat is (pl. EFO). Az egyes versek több fordításból történő elolvasása segíthet azok megértésében. (Olvasd el pl. az Ef 4:12-t a Csiából és más fordításokból, és kérdezd meg magadtól: Miért adta Isten ezeket az embereket?)

10. Használjunk tanulmányozási segédeszközöket! Ilyen eszközök lehetnek a kifejezetten tanulmányozási céllal készült, lábjegyzetekkel és magyarázatokkal ellátott Bibliák. De segíthetnek a konkordanciák, kommentárok, lexikonok, magyarázatok, térképek is. Az elsődleges forrás azonban mindig a Biblia legyen. Az összes többi forrás emberi szerzőktől származik, és ők tévedhetnek.

11. Vegyük figyelembe mások véleményét! Ne gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk az elsők, akik helyesen érthetnek bizonyos témákat. Kérjük ki mások véleményét is, olvassunk könyveket az adott témáról. Vegyük figyelembe a lelkipásztorunk és a gyülekezetünk tagjainak a véleményét is (Péld 11:14, Neh 8:8). Merjünk kérdéseket feltenni, akár négyszemközt, akár egy bibliatanulmányozás céljából tartott alkalmon.

12. Jegyzeteljünk! Alakítsuk ki a bibliatanulmányozás és olvasás során alkalmazott saját rendszerünket. Használjunk különböző színeket, hogy a Bibliában szereplő különféle témákat megjelöljük, aláhúzzuk, kiemeljük. Ha egy keresztény könyvet olvasunk, merjünk abban is aláhúzni bizonyos gondolatokat, hogy később könnyebben megtaláljuk őket. Készítsünk jegyzeteket, akár egyéni tanulmányozásról, akár egy igehirdetésről legyen is szó.

13. Ismételjünk és elmélkedjünk! Szakítsunk időt arra, hogy a már megértett gondolatokat átismételjük (Zsolt 1:1-3, 119:97-99). Ehhez segíthet, ha elővesszük a korábbi jegyzeteinket, és újra átolvassuk őket. Gondoljuk át az egyes megértett igazságok jelentőségét, hasznát és gyakorlati alkalmazását.

14. Engedelmeskedjünk Isten Szavának! Ha megértettünk valamit, kezdjünk el annak megfelelően élni (Fil 3:16). Fogadjuk el Isten kihívását, és tegyük őt próbára az engedelmességünk által (Mal 3:10), bármilyen kérdésről is legyen szó. Észre fogjuk venni, hogy az engedelmességnek jutalma van, és gyümölcsöt fog teremni az életünkben.

15. Ragaszkodjunk ahhoz, amit megértettünk! Ne engedjük, hogy az idő, a körülmények, e világ kísértése vagy bármi egyéb kiragadja a szívünkből az igazságot (Mt 13:19). Arra is figyeljünk, hogy nehogy a hamis tanítások félrevezessenek minket.

Reklámok

“Érted is, amit olvasol?” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.