Hogyan látom én a gyülekezetet?

1. Mi a gyülekezet?
“Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt 18:20). “Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban” (ApCsel 1:14). “Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (ApCsel 2:42, 47). “Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret” (ApCsel 2:46).
A gyülekezet a Krisztusban hívők közössége, akik az ő nevében jönnek össze, hogy közösségben legyenek Istennel és egymással, tanításban részesüljenek az Igéből és együtt imádkozzanak (imádják Istent). Minden olyan “gyülekezeti modell”, mely ettől eltér, emberi találmány, és nincs köze az eredeti, krisztusi mintához.

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

 

2. Miben nyilvánul meg a gyülekezet értéke?
“Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20:28). “…tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén” (1Pt 1:18-19). “Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte” (Ef 5:25).
A gyülekezet értékét az adja meg, hogy Krisztus szereti és önmagát adta érte, a saját vérével vásárolta meg. Aki nem így tekint a gyülekezetre, az valójában tévedésben van, és nem értékeli Krisztus munkáját. “De hogy Krisztus dicsősége a Gyülekezetben van elrejtve és létezésével szoros összefüggésben van, olyan igazság, amely messze kitűnő méltóságot, nagy mélységet és erőt kölcsönöz a Gyülekezetnek” (C. H. Mackintosh). 

3. Hogyan működik biblikusan a gyülekezet?
“Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap” (Zsid 10:24-25). “Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (1Pt 4:10). “Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által” (Róm 1:11-12). “A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz” (1Kor 1:10). “Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!” (1Kor 14:26). “Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra” (Zsid 13:17).
A gyülekezet akkor működik biblikusan, ha a tagjai egyre növekednek a hitükben, és elérik a felnőttkort. Mindenki Isten szolgája, és a gyülekezeten belül az érett tagok — felismerve saját szolgálati területüket — egymást szolgálva szolgálhatják Istent. A lényeg az, hogy a gyülekezet a kölcsönösség elvén működjön, és minden a tagok épülésére és javára szolgáljon, ill. Isten dicsőségére legyen.

4. Miért fontos a gyülekezeti közösséghez tartozás? 
“Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 6:2). “Ha valaki azt mondja: ‘Szeretem Istent’, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát” (1Jn 4:20). “Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13:34-35).
Az egymással való gyülekezeti közösségvállalás egyrészt segít betölteni Krisztus törvényét, másrészt igazolja hitünket és azt, hogy szeretjük Istent. Aki — bármilyen oknál fogva — nem vállal közösséget más hívőkkel, az az apostol megállapítása szerint “hazug” (hogy mi a gyülekezet, ld.: 1-es pont, Mt 18:20). Jézus nem határolódott el azoktól a tanítványaitól, akiktől mi ma már elhatárolódnánk, hanem közösséget vállalt velük, megmosta a lábukat, meghalt értük, türelmesen kitartott mellettük. 

5. Mi a helyzet napjaink “romlott” gyülekezeteivel?
Az 1Kor-ban Pál több problémára is felhívja a figyelmet azzal a helyi gyülekezettel kapcsolatban: pártoskodás (1:10), lelki kiskorúság (3:1), felfuvalkodottság (4:6), paráznaság (5:1), pereskedés (6:1), úrvacsorával való visszaélés (11:17-34), lelki ajándékokkal való visszaélés (12-14. fejezet), hamis tanítások veszélye (2Kor 11:1-15), bűnös életmód (13:2), hitetlenség (13:5). Mégis így nyilatkozik róluk: “Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szószthenész, a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják…” (1Kor 11:1-2).
A korinthusi gyülekezet pontosan olyan volt, mint napjaink átlagos gyülekezete. Az apostol mégis szenteknek, elhívottaknak, Isten gyülekezetének és népének nevezi őket. Az apostoli levelekből (Pál, János) nem az derül ki, hogy hagyjuk el az ilyen közösségeket, hanem az, hogy imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy betöltse isteni funkcióját. A helyes hozzáállás nem az, ha nem vállalunk közösséget (vö.: 4-es pont), hanem az, ha imádkozunk azért, hogy egy istentelen vezető megtérjen, vagy Isten elmozdítsa pozíciójából (3Jn).

Összegzés
“Nincs tökéletes gyülekezet. Úgyhogy valaki kénytelen lehet olyan gyülekezetet látogatni, amivel nem ért egyet mindenben. Még Krisztus tanítványai csoportjában is voltak problémák és a gyülekezetekben is, melyeknek Pál írt. Amikor egy gyülekezethez csatlakozunk, a növekedést kell keresnünk a többi taggal való kapcsolatunkban, és engedni a Szentléleknek, hogy segítsen szeretni a ridegeket, éretleneket és tőlünk különbözőket. Ez a kereszténység lényege” (Dale Ratzlaff).

Ajánlott olvasmányok
Szabados Ádám: Krisztus egyházának ismertetőjegyei
Dale Ratzlaff: A jó gyülekezet ismertetőjegyei

Reklámok

1 hozzászólás

Kategória: evangéliumi, teológia

One response to “Hogyan látom én a gyülekezetet?