A Szentlélek szerepe az életünkben

Utolsó tanítványaival töltött óráiban Jézus különféle dolgokra tanítja még a követőit (Jn 13-17; a szakasz magyarázatával kapcsolatban érdemes elolvasni David Gooding: Krisztus iskolájában című könyvét). Beszél arról, hogy bár ő távozik, de kéri az Atyát, hogy egy másik Pártfogót küldjön a tanítványoknak maga helyett (Jn 14:16). A görög szó, melyet Jézus a Szentlélekre használ a παράκλητος (paraklétosz), melynek jelentése: közbenjáró, szószóló, pártfogó, vigasztaló. Olyan személyről van szó, aki mellénk szegődik, és mindig velünk marad, hogy segítsen, támogasson, bátorítson, erőt adjon nekünk.

Stained Glass Dove

Mivel Jézus azt mondja, hogy másik Pártfogót kér az Atyától, logikus a feltételezés, hogy a Szentlélek előtt volt egy első Pártfogónk. Ez a személy pedig maga Jézus volt, akiről János ezt írja: “…van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus” (1Jn 2:1). A másik szó görög megfelelője az ἄλλος (allosz), mely ezt jelenti: másik, de ugyanabból a fajtából. Így a Szentlélek ugyanolyan tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel és sokrétű szolgálattal rendelkezik, mint Jézus.

A Biblia szerint a Szentlélek szerepe életünkben több területet is lefed:

1. A Szentlélek tanít

Jézus ezt mondta: “A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek” (Jn 14:26, vö. 16:13). Mielőtt ezt az igazságot félreértenénk, fontos leszögezni, hogy itt nem új kinyilatkoztatásokra gondolt Jézus. A Szentlélek egyik fontos feladatát a Biblia ihletése során látta el (az “ihletett” kifejezés kapcsolatban áll a Lélekkel). R. C. Sproul úgy fogalmaz, hogy “a Szentírás a Szentlélek könyve”. A Lélek nem ad újabb általános kijelentéseket, ahogyan pl. a karizmatikusok, a mormonok vagy mások állítják. De a hívőket elvezeti minden kijelentett igazságra, mely a Szentírásban található. Az egyik legfontosabb feladata tehát az, hogy a Biblia igazságait megvilágosítja értelmünk előtt.

2. A Szentlélek fohászkodik értünk

Pál a római keresztényeket így biztatta: “Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8:26). Bár igyekszünk Jézus nevében imádkozni, nem mindig tudjuk, hogy mi Isten akarata. Ilyen helyzetekben a Szentlélek közbenjár értünk, és imádkozik értünk. A mi erőtlen és félresikerült imádságainknak olyan formát ad Isten előtt, mely már egyezik az akaratával, és meghallgatásra lel nála.

3. A Szentlélek megszentel minket

A megváltásunkat Jézus vitte végbe az Atya akaratából. A megigazulásunkat tehát a Fiú megváltó munkájának köszönhetjük. A megszentelődésünkön viszont már a Szentlélek dolgozik, ahogy Pál írja: “…mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által” (2Thessz 2:13). Megszentelődésünk során egyre inkább hasonlóvá tesz bennünket Krisztushoz (2Kor 3:18) azáltal, hogy megtermi gyümölcsét az életünkben (Gal 5:22-23).

4. A Szentlélek segít a bizonyságtételben

Az ApCsel azzal kezdődik, hogy Jézus megbízza a tanítványait, hogy tanúskodjanak róla. Küldetésükben azonban szerepel az a különleges erő is, melyet a Szentlélektől kapnak: “Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1:8). Igazán hatékonnyá és élettel telivé teszi a bizonyságtételünket. Időnként a szemtanúi lehetünk, ahogy a mi szavainkon és tetteinken keresztül győzi meg a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében (Jn 16:8).

Bizonyos felekezetekben túlhangsúlyozzák a szerepét — de emiatt nem szabad átesni a ló túloldalára, és teljesen elhanyagolni. Hiszen ő a Szentháromság harmadik személye, aki Jézus kérésére az Atyától jött el hozzánk a világba, hogy ne legyünk árvák. Hála a Szentléleknek, Jézus visszajöveteléig itt van velünk az Istenség harmadik személye, a Pártfogó Szentlélek.

A Szentlélek szerepe az életünkben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.