Milyen a jó pásztor?

Isten az egyházban némelyeknek ajándékot adott a pásztorlásra és tanításra annak érdekében, hogy mindenki másnak segítsen eljutni a lelki nagykorúságra, valamint saját szolgálata felismerésére és végzésére (Ef 4:11-16). Ha megnézzük Isten népe történetét, azt látjuk, hogy voltak olyanok, akik ezzel a feladatukkal rosszul éltek. Legyen szó akár az ószövetségi gonosz királyokról, istentelen papokról, hamis prófétákról, az újszövetségi hamis apostolokról, tévtanítókról, másokon hatalmaskodó gyülekezeti vezetőkről, vagy az egyháztörténelem eretnek irányzatairól — láthatjuk, hogyan lehet rosszul végezni azt a munkát, melyet Isten bízott ránk. Ha jól akarjuk végezni munkánkat, számos könyv áll a rendelkezésünkre, hogy fejlesszük magunkat e téren. Én most mégis a gyökerekhez szeretnék visszatérni, és néhány igeszakaszt megnézni, melyek számomra mérvadóak a lelkipásztori munkában.

Kép: National Geographic

Kép: National Geographic

1. A jó pásztor bátor

Az 1Sám 17:34-36 szerint Dávidra, mint pásztorra jellemző volt, hogy nem riadt meg az oroszlánoktól és a medvéktől sem. Ha veszélyeztették a nyájat, szembeszállt velük. Ha elragadtak egy bárányt, utánuk ment, és leterítette őket. Sátán egy ordító oroszlán, aki el akarja rabolni a bárányokat a nyájból (1Pt 5:8). Könnyű az ellenséget abban az eltévedt bárányban látni, aki elkószál, és keresztbe húzza a számításainkat. De az igazi ellenségünk nem ő, hanem a Gonosz (Ef 6:12), és igazi bátorságra van szükség, hogy szembe merjünk vele és az általa irányított gonosz világgal szállni. Bátorság kell ahhoz, hogy ki merjünk állni a bibliai alapigazságok mellett anélkül, hogy hitünket összeházasítanánk e világgal. Bátorság kell ahhoz, hogy ki merjük mondani, mi kitartunk Jézus egyháza mellett, annak ellenére, amilyen állapotban van, és minden nehézség dacára munkálkodni akarunk azon, hogy a Menyasszony megtisztulhasson.

2. A jó pásztor megközelíthető

Dávid — miközben Saul haragja elől menekült — vonzotta a számkivetetteket (1Sám 22:1-2). Azok az emberek, akik elnyomottak, eladósodottak voltak, akikről a társadalom lemondott, keresték Dávid társaságát. Még teljesebben látjuk ezt Jézus esetében. Azok az emberek, akiknek eszébe se jutott, hogy elmenjenek a Templomba vagy a zsinagógába, mert féltek a vezetők és a nép megvető pillantásaitól és megjegyzéseitől, vonzódtak hozzá, és a közelébe akartak kerülni. Fontos, hogy egy jó lelkipásztor elérhető legyen azoknak is, akik az intézményes egyházból már kiábrándultak. Vissza kell nyerni az emberek bizalmát. Engedni kell, hogy a bűnösök Jézushoz jöjjenek, és nem szabad őket megvetni, megalázni, nem szabad elhordozhatatlan terheket rakni rájuk. Jó fokmérő vezetői munkánkkal kapcsolatban az, ha megnézzük, hogy kik követnek minket…

3. A jó pásztor felüdítő

Az egyik kedvenc igeszakaszom a vezetés témájával kapcsolatban ez: “Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön” (2Sám 23:3-4, MBT). Micsoda leírás ez! Amikor egy pásztor jól végzi a munkáját, az olyan üdítően hat az emberekre, mint az éltető eső, mely hatására fű sarjad a földön. Olyan éltető hatású lehet a munkája, mint a napfény, mely melegíti és élteti a világot.

4. A jó pásztor engedelmes

Amikor Salamon bármit kérhetett Istentől, ő bölcsességért és engedelmes szívért imádkozott (1Kir 3:9). Egy vezető akkor tud jól vezetni másokat, ha ő maga hagyja, hogy Isten vezesse. Akkor tudunk jól pásztorolni, ha engedelmeskednünk a Főpásztornak. Böjte Csaba azt mondta, hogy a nyájnak Jézus a pásztora, az emberi vezetők pedig pulikutyák mellette, akiknek az a feladata, hogy úgy terelgessék és felügyeljék a nyájat, ahogyan a pásztor akarja. Egy olyan vezetőt nem kell követni, aki maga nem követi Jézust. Pál is csak azért merte kimondani, hogy a testvérek kövessék őt, mert ő maga az Urat követte (1Kor 4:16, 11:1, Fil 3:17).

5. A jó pásztor gondoskodó

A pásztorlás klasszikus leírása mi más is lehetne, mint a 23. zsoltár?! Sok fontos tanulságot leszűrhetünk belőle. Ami számomra nagyon fontos: a pásztor nem eteti a nyájat, nem rágja meg helyettük az ételt, hanem a füves legelőhöz és a tiszta vízhez vezeti őket. Megmutatja nekik, hogy hol találnak táplálékot maguknak. A feladatunk az, hogy Jézushoz vezessük a ránk bízottakat, nem pedig az, hogy a magunk ízlése szerinti étellel etessük őket.

6. A jó pásztor felelősséget vállal másokért

Az Ez 3:17-21 talán nem egy olyan szakasz, melyet gyakran idéznénk a lelkipásztori munkával kapcsolatban, mégis fontosnak tartom. Itt ugyanis arról van szó, hogy a szeretet, a tolerancia, a liberális gondolkodás nem mehet az igazság rovására. Az igazságot képviselni időnként azt jelenti, hogy törődök annyira a testvéreimmel, hogy felhívom a figyelmüket a bűnükre, a rossz döntések veszélyére, végső esetben pedig a gyülekezeti fegyelmezés újszövetségi modelljével élek. A felelősségvállalás alapja az igazság, melyet Isten jelentett ki, nem pedig az az “igazság”, melyet én helyesnek vélek.

7. A jó pásztor tudja, kinek mire van szüksége

Az Ezékiel könyvének teljes 34. fejezetében arról olvashatunk, ahogyan Isten népe hűtlen pásztorairól nyilatkozik, és ahogy egy jó pásztort ígér nekik. Számomra a 16. vers szintén alapvető fontosságú: “Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell” (MBT). Ismernünk kell a juhainkat (vö. Péld 27:23), és annak megfelelően kell foglalkozni velük, amire szükségük van. Másként kell viszonyulni egy lelkileg sérült testvérhez (“valláskárosult”), másként egy erős munkatárshoz, másként ahhoz, aki szeret vitatkozni, másként egy csendes, magába forduló bárányhoz. Ha nem ismerjük őket, nem tudjuk, kit hogyan közelíthetünk meg.

8. A jó pásztor önfeláldozó

Kétség nem fér hozzá, hogy a legjobb példát Jézus mutatta meg abban, milyen egy jó pásztor. A Jn 10-ben azt látjuk, hogy magát önfeláldozó pásztorként írja le, aki nem csak beszél róla, hanem cselekszi is — az életét adja oda a juhokért. Nem mindegy neki, hogy elvész-e egy is a nyájból, vagy sem; nem mindegy, hogy bővölködő élete van-e a követőinek, vagy lelkileg nyomorognak. És ezért cselekszik is. A gyülekezet tagjai ritkán hallják a pásztoruktól, hogy “most nem érek rá, talán majd holnap”, de a lelkészcsaládok annál gyakrabban…

9. A jó pásztor élete a munkáról szól

Nem saját magát kövéríti, nem a saját érdekeit mozdítja elő, hanem Isten országát építi. Az ApCsel 20:17-38 Pál búcsúbeszédét tartalmazza, melyet az efezusi gyülekezet véneihez intézett. Arról beszél, hogy mennyi munkát végzett közöttük, és hogyan hirdette nekik az evangéliumot. Amire Pál vissza tudott emlékezni, az a munka volt, melyet Jézusért végzett. Akkor, amikor tudta, hogy hamarosan élete végéhez ér, nem a földi dolgok voltak neki említésre méltók, csakis Isten munkája.

10. A jó pásztor először magát vezeti

Ugyancsak az előbb említett szakaszban találunk még egy fontos alapelvet: “Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett (ApCsel 20:28, MBT). A jó pásztor először saját magára visel gondot. A saját lelki egészségét munkálja, önmagát táplálja, képzi és erősíti. Csak ezt követően tud a nyájról is gondoskodni.

10+1. A jó pásztor megfelel a bibliai alapelveknek

Számos bibliai alapelv van még — főleg az apostoli levelekben –, melyeket a lelkipásztorokra alkalmazhatunk (pl. 1Tim 3:1-13, 4:12-16, Tit 1:5-9, 1Pt 5:1-4 stb.). Azok a leírások, melyek a vezetőkkel szemben támasztott kritériumokat tartalmazzák, nem egy titkos könyv részei, mely nem elérhető a “laikusoknak”. Minden benne van az Újszövetségben, mely által a gyülekezet tagjai ellenőrizhetik, hogy pásztoraik megfelelnek-e a bibliai elvárásoknak.

Véleményem szerint ez a bibliai mérce — vagy legalábbis egy szűk vetülete annak. Néhány pont, mely alkalmas arra, hogy lemérjük, a vezetőink vajon Isten akarata szerint pásztorolnak-e vagy sem. Ha azt látjuk, hogy bibliailag megalapozottan mondhatjuk, hogy rosszul vezetnek, rossz példát mutatnak, akkor nem kell őket követnünk. Ha viszont a tökéletlenségük és hibáik ellenére (ők is emberek!) a Főpásztort követik, és vele együttműködve olyan irányba vezetik a gyülekezetet, melyet Jézus határozott meg, akkor a Zsid 13:17 alapján nekünk fontos kötelezettségünk van.

Reklámok

Milyen a jó pásztor? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.