Mit várunk Isten országától? (2. rész)

Ézsaiás korábban idézett próféciájának (Ézs 65:17-22) első ígérete így hangzik: “Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe” (17. vers, MBT). Amikor Isten országának eljöveteléért imádkozunk, azt kérjük, hogy Isten adjon egy új kezdetet, tiszta lapot a világmindenségnek. A jelenlegi világ, és benne az emberek gondolkodásmódja annyira túl van már terhelve a testi, bűnös, régi világi gondolatokkal, vágyakkal, filozófiákkal, ideológiával, vallásossággal, politikai csatározásokkal, hogy az emberiségnek minden tekintetben egy új kezdetre van szüksége. Nem a régi megreformálását kérjük, hanem valami teljesen újat, amit csak Isten adhat meg.

Kép: lionshare.org

Kép: lionshare.org

Új kezdet

A Szentírásban többször is találkozunk az új kezdet gondolatával. Van, ahol úgy fogalmaz, hogy új eget és új földet teremt:

 • “Mert nézzétek, új eget és új földet teremtek, a régieket elfelejtik, eszébe sem jut senkinek” (Ézs 65:17, EFO).
 • “Új eget és új földet teremtek, amelyek örökre megmaradnak. Így örökké megmarad nevetek, és megmaradnak utódaitok is” (Ézs 66:22).
 • “Várva várjátok, sőt siettessétek Isten Napjának eljövetelét! Azon a Napon tűzben pusztul el az ég, és az elemek szétolvadnak a hőségben. Isten ígérete szerint azonban Új Eget és Új Földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni” (2Pt 3:12-13, EFO).
 • “Újra láttam: Új Ég és Új Föld tűnt elő, mert a régi Ég és a régi Föld már eltűnt, és tenger sem volt többé” (Jel 21:1, EFO).

Más bibliai szövegekben pedig egy új kezdetről beszél, melyet Isten az emberiségnek fog adni:

 • “Ne gondoljatok többé a régi dolgokra, ne az emlékeken tűnődjetek! Nézzétek! Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge vetés, nem vettétek észre?” (Ézs 43:18-19, EFO).
 • “De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak” (Mal 3:20, MBT; EFO: 4:2).
 • “Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek” (Ez 36:26, MBT).
 • “Minden könnyet letöröl a szemükről, s nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak. Ekkor az, aki a trónon ült, megszólalt: ‘Lásd, én mindent megújítok!’ Majd így szólt hozzám: ‘Írd le, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak!'” (Jel 21:4-5, EFO).

Új ég és új föld

Ézsaiásnál, illetve az idézett bibliai szakaszokban (Ézs 65:17, 66:20, 2Pt 3:12-13, Jel 21:4) világosan azt látjuk, hogy Isten új eget és új földet ígér az emberiségnek. Ezzel párhuzamosan pedig Péter apostol a levelében ezt írja: “Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára” (2Pt 3:6-7, MBT).

Amikor a görög szöveg újról beszél, a καινός (kainosz) kifejezést használja [1]. Ennek jelentése: “Új (mn). A Szentírásban az új, valami újólag készült dologra vonatkozik, amely nem csupán újabb keletű, hanem lényegében is különbözik a korábbitól. Új az, ami a régebbi helyét foglalja el, és addig még nem használták, nem volt érvényben” [2] Egy másik szótár meghatározása a következőképp árnyalja a jelentését: “éppen most keletkezett, létrejött; friss, használatlan; ismeretlen, szokatlan; különös, váratlan; újszerű, új. — Újsz. ált. ‘megújított’ (ami már volt, azután megromlott, majd helyreállították…” [3]

A hangsúly elsősorban nem azon van, hogy valami olyat teremt Isten, ami még nem létezett, hanem inkább azon, hogy valamit, amit az idő, a körülmények és az emberek elrontottak, megrontottak, Isten megújít, és visszaállít eredeti állapotába. Sőt, még jobbá teszi, mint eredetileg volt, ahogyan az embernek sem csupán egy tökéletes, hanem egyenesen megdicsőült testet ad.

Szó szerint?

Az új ég és új föld kifejezések alatt véleményem szerint elsősorban nem a fizikai univerzumot és benne a fizikai földet kell értenünk. A 2Pt 3:6-7 szerint ugyanis ezek tűzzel lesznek elpusztítva. Azonban mi kárt tehetne a tűz az égben, a Napunkban, mely már most is magas hőfokon izzik és az univerzumban?

A Szentírásban találunk olyan verseket, melyek átvitt értelemben használják a föld kifejezést, alatta azonban az emberi társadalmat értik. Ilyen versek pl. a következők:

 • “Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt” (1Móz 11:1, MBT).
 • “Mikor pedig elközelgett Dávidnak ideje, hogy meghaljon, parancsot ada Salamonnak az ő fiának, ezt mondván: Én elmegyek az egész földnek útján; erősítsd meg magad és légy férfiú” (1Kor 2:1-2, KÁR).
 • “Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR!” (1Krón 16:31, MBT).
 • “Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!” (Zsolt 96:1, MBT)

Ha ezeken a helyeken a föld szó jelentheti átvitt értelemben az emberiséget, lehet ugyanez a jelentése akkor is, amikor Isten ígérete szerint új eget és új földet fog teremteni. Ugyanis a baj nem a fizikai éggel, sem a földdel van, hanem azokkal az emberekkel, akik benépesítik azt. Megújításra a romlott emberi társadalomnak van szüksége, és Istennek ez az újjáteremtő cselekedete fog valódi változást és javulást elhozni a világra.

A megromlott társadalmat a szociális, politikai, egészségügyi vagy politikai törekvések nem tudják megjobbítani. Az emberek szívével van baj, melyet csak Isten országa képes megváltoztatni. Ugyanígy probléma van az emberi királyokkal, uralkodókkal, politikusokkal és egyéb vezetőkkel is. A bölcs prédikátor évezredekkel ezelőtt megállapított igazsága még ma is érvényes: “Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, a mely történik a nap alatt, oly időben, a melyben uralkodik az ember az emberen maga kárára” (Préd 8:9, KÁR).

Isten ígérete a messiási királyságára vonatkozóan tehát ez: meg fogja újítani és jobbítani mind az emberi társadalmunkat, mind a vezetés rendjét, mely irányít bennünket. Olyan állapotokat valósít meg, melyek áldásossá, boldoggá, teljessé teszik az életünket. Ezért még csak emlékezni sem fogunk majd a korábbi rossz állapotokra.

Hivatkozások:

[1] Vö.: Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece, 28.-ik kiadás, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2012.
[2] Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár, Logos, Bp. 1998. pp. 314-315.
[3] Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár, Kálvin, Bp., 1996. pp. 493-494.

Reklámok

Mit várunk Isten országától? (2. rész) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.