Az Új fordítás fejlődése

Miközben ezt a bejegyzést írom, itt pihen mellettem az asztalon a Magyar Bibliatársulat Bibliafordító Szakbizottsága (1975, 1990) ill. Szöveggondozó Bizottsága (2014) által készített és revideált új fordítás 1975-ös, 1990-es és 2014-es kiadása. Általuk az elmúlt mintegy 40 év változásai és állandó jellemzői nyomon követhetők a protestáns bibliafordítás történetében. A fordítás revíziójának szükségességéről így nyilatkozik a Bizottság a 2014-es kiadás előszavában: “Egy bibliarevízió megkezdésének általában három oka van: a bibliatudomány fejlődése, a nyelv folyamatos változása és azok a társadalmi események, amelyek gyakran új missziói helyzet elé állítják a keresztyén egyházakat. Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi bibliarevízió mindhárom szempontból időszerű és szükséges volt” (p. 7.).

A RÚF különböző kiadásai

A RÚF különböző kiadásai

Érdekes lehet áttekinteni, hogy milyen változásokon ment keresztül a szöveg az 1975-ös fordítás, valamint az 1990-es és 2014-es revízió során. Találkozunk olyan változtatásokkal, amelyek az 1975-ös kiadás után inkább a Károli-szöveghez tértek vissza, vannak stiláris változtatások, hogy szebbé, érthetőbbé, felolvashatóbbá tegyék a szöveget — azonban találkozhatunk azzal is, ahogyan a fordítók és revizorok következetesen kitartottak egy — finoman fogalmazva — nem túl szerencsés fordítási megoldás mellett.

Kire tekintenek?

A Zak 12:10 fordítása így hangzik: “Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak” (RÚF; “rátekintenek arra” — 1975-ös és 1990-es kiadás egyaránt). Ezzel szemben az angol nyelvű fordítások így adják vissza: rám tekintenek — NASB, KJV, NIV, ASV, NET; ahogyan teszi ezt némelyik magyar bibliafordítás is — KÁR, EFO, KECS, KNB. Mindezekkel szemben az MBT-hez és a RÚF-hoz hasonlóan csak a katolikus SZIT (“Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak”) és Jehova Tanúi ÚVF kiadása (“néznek majd Arra, akit átszúrtak”) fordít.

Zak 12:10 (scripture4all.org)

Zak 12:10 (scripture4all.org)

A fordítási kérdés mögött a fent látható héber kifejezés áll, mely jelentése ez: rám tekintenek. A vers fontossága abban mutatkozik meg, hogy benne Jahve úgy beszél önmagáról, mint akit átszúrtak. Tudjuk azonban, hogy Jézust szúrták át — így a vers fontos a Szentháromság megértése szempontjából. Így amennyire érthető, hogy Jehova Tanúi Új világ fordítása elferdíti e vers valódi értelmét, annyira érthetetlen, hogy miért teszi ugyanezt a RÚF (és a SZIT) is.

Mit ne hagyjunk el?

A Zsid 10:25-öt így fordítja a Magyar Bibliatársulat: “Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap” (RÚF, 1975-ös és 1990-es MBT). E kérdéses helyen a görögben az ἐπισυναγωγή (episzünagógé) főnév szerepel, melynek jelentése: “1. egybegyűjtés; 2. egybegyűlés, összejövetel” (ujszov.hu); “az egybegyűlik arra utal, hogy egy helyre vagy egy célból gyűltek össze az emberek” (Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár); “összegyülekezés, egybegyűlés, egybesereglés, összejövetel” (Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár).

Az ἐπισυναγωγή (episzünagógé) jelentése nem ugyanaz, mint az ἐκκλησία (ekklészia), melyet gyülekezetnek vagy egyháznak fordítunk. Ha tehát a Zsidókhoz írt levél szerzője arra akart volna célozni, hogy a saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, akkor az ἐκκλησία (ekklészia) szót használta volna az ἐπισυναγωγή (episzünagógé) helyett. De nem ezt tette, ennek pedig oka van — nem saját gyülekezetünk elhagyása ellen int (mintha nem lehetne valamilyen nyomós okból gyülekezetet váltani), hanem arra buzdít, hogy ne hanyagoljuk a gyülekezeti alkalmak látogatását, ne hagyjunk fel az összegyülekezés szokásával, mert a közösség képes erőt adni és buzdítani minket az utolsó időkben.

Ennek megfelelően adják vissza a magyar fordítások is: “ne hagyjuk abba a nála való összegyülekezésünket” (CSIA), “összejöveteleinkről ne maradjunk el” (BD), “nehogy elhagyjuk az összejövetelünket (gyülekezésünket)” (VID), “ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit” (EFO), “ne hagyjuk el összejövetelünket” (KNB); valamint az angol változatok: ASV, KJV, NASB, NIV stb.

További információk a revízióról

Nem lenne tisztességes, ha megállnánk ennél a két kiragadt fordítási megoldásnál. Az Új fordításnak természetesen számos előnye van — ezeket figyelembe véve továbbra is ezt tartom a leginkább alkalmasnak a személyes tanulmányozáshoz és a liturgikus használathoz egyaránt. Mind elkészültének történetéről, mind pedig a revíziós folyamatról, annak módszereiről és döntéseiről részletesen olvashatunk két könyvben:

Dr. Tóth Kálmán: Bibliafordítás — Bibliamagyarázás (Kálvin Bp. 1994). A szerző bemutatja egy új fordítás elkészültének előzményeit — a korábbi bibliakiadásokat és Károli-revíziókat. Ismerteti az 1975-ös és 1990-es kiadások legfontosabb döntéseit, és összehasonlítja azokat egymással, valamint a Károli-szöveggel is. Részletes és alapos magyarázatokkal indokolja meg a Károlitól való eltéréseket is.

Fabinyi Tibor et al.: Felebarát vagy embertárs — Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon (Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Luther, Kálvin, Bp. 2014). Ez a kötet egy 2013-ban megrendezett konferencia (Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon, 2013. április 2-3., KRE-HTK) előadásainak anyagát tartalmazza, és ismerteti az egyes bibliafordításokat és azok felekezeti használatát. A kötetben három tanulmány is az Új fordítással foglalkozik:

  • Karasszon István: A Magyar Bibliatanács 1975-ben megjelent új bibliafordítása
  • Pecsuk Ottó: Az 1975-ben megjelent új fordítású protestáns Biblia 1990-es revíziója
  • Pecsuk Ottó: Az 1975-ös protestáns új fordítás 2014-es revíziója

Ha valaki teljes és átfogó képet szeretne kapni a Magyar Bibliatársulat fordításáról és annak revízióiról, a fordítói elvekről és döntésekről, az egyes kiadások közötti eltérésekről, annak jó szívvel ajánlom a fenti két könyvet.

Reklámok

Az Új fordítás fejlődése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás

Hozzászólások lezárva.