Készenlétben

Gyülekezetünk egyik tagja egy vegyi üzemben dolgozik. A végzett szolgálatait és a közösségben való jelenlétét is befolyásolja az, hogy mikor kell készenlétben lennie. Ha valami probléma adódna az üzemben, megcsörren a telefonja, és a lehető leghamarabb be kell mennie, hogy elkezdjen dolgozni az elhárításon. Hosszas kórházi bent tartózkodásunk alatt is találkoztunk hasonló elvvel. Amikor a szakrendeléseknek már vége, ügyeletet biztosítanak, hogy a balesetek áldozatai vagy egyéb hirtelen kialakult egészségügyi problémával küszködők ne maradjanak orvosi segítség nélkül. Mindegyik esetben a készenlétben állás, az elérhetőség gondolata jelenik meg. Ha szükséges, legyen valaki, aki… A Bibliában is találkozunk a készenlét gondolatával. Érdekes módon azonban ezek az igeversek ránk, hívő emberekre vonatkoznak, és az Istennel való kapcsolatunkat határozzák meg.

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Középiskolás koromban meg kellett tanulnom a földtörténeti korokat. Jelen életemre nézve abszolút haszontalan és szükségtelen információnak látom, mégis képes vagyok álmomból felébresztve is felsorolni őket: kambrium, ordovícium, szilur, devon, karbon, perm, triász, jura, kréta, paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén, pleisztocén, holocén. Soha nem kérte még senki, hogy soroljam fel őket, mégis kész vagyok rá…

Vannak azonban olyan területei életünknek, melyeken sokkal fontosabb, hogy állandó készségünk megnyilvánuljon.

1. Készenlétben a dicséretre

Az első igeszakasz a Krónikák első könyvében található. Dávid megtudta Istentől, hogy értékeli szándékát, hogy templomot építsen a tiszteletére. Az Úr azonban — még ha a király az ő harcait is vívta –, nem akarja, hogy temploma egy olyan uralkodó keze által épüljön fel, amelyhez vér tapad. Így választása a fiára, Salamonra esett. Dávid azonban lépéseket tesz, hogy segítse fia munkáját, és intézkedik a szolgálók összeírásáról, feladataik kijelöléséről. Erről részletesen olvashatunk az 1Krón 23-26. fejezeteiben.

Amikor meghatározza a léviták feladatait, így fogalmaz: “…és hogy álljanak készen az ÚRnak való hálaadásra és dicséretére mind reggel, mind este” (1Krón 23:30, RKB). Feladatuk tehát az volt, hogy készenlétben álljanak — nem is akármilyen tevékenységre, hanem arra, aminek valódi hatása van az örökkévalóságra nézve is: hálaadás és dicséret. Ha e szavakat összevetjük azzal, melyeket évszázadokkal később Péter apostol írt, nyilvánvaló lesz, hogy ugyanez a kötelességünk: “És ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által” (1Pt 2:5).

Újszövetségi értelemben minden hívő a szent papság része, feladatunk pedig az, hogy mindig készen legyünk az imádatra — legyen az hálaadás, dicséret vagy áldozat. Talán senki nem fogalmazta meg soha Pál apostolnál találóbban és érthetőbben, hogy a szent papság tagjaiként milyen áldozat folyamatos bemutatását várja tőlünk Isten: “Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek” (Róm 12:1).

2. Készenlétben Isten szava meghallására

A második területre az ószövetségi Habakuk próféta hívja fel a figyelmünket. Miután az első fejezetben elmondja minden panaszát Istennek, fordulat következik, és így szól: “Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, és figyelek, hogy lássam, mit szól hozzám” (Hab 2:1).

Szavai egy készenlétben álló őrszemet, egy éjjeli megfigyelési szolgálatot teljesítő katonát idéznek fel előttünk. Az ő feladata az, hogy figyelmesen fürkéssze a távolt, és időben figyelmeztesse a város lakóit és hadseregét a közelgő veszélyre. Nem véletlenül választotta Habakuk ezt a képet. A próféta a segítségével felhívja a figyelmünket arra, hogy Istenre ugyanilyen módon kell figyelnünk — tekintetünket a látóhatárra szegezve (vö. Zsid 3:1), készen állva, hogy meghalljuk a hangját.

János evangéliumának második fejezetében Jézus a tanítványaival egy menyegzőn vesz részt. Amikor elfogy a bor, erre felhívja Mária Isten Fiának a figyelmét, majd így szól a szolgáknak: “Tegyétek meg, amit mond” (Jn 2:5). Szavai valójában azt üzenik, hogy a szolgák figyeljenek oda arra, amit Jézus mondani fog, és teljesítsék azt, bármit is kér. Ez összhangban van mind Jézus tanításával, mely szerint álljunk készen arra, hogy ne csak meghalljuk a szavát, hanem teljesítsük is (Mt 7:24-27), mind pedig féltestvére, Jakab szavaival (Jak 1:22-25).

3. Készenlétben a hitvallásra

A harmadik terület melyre készen kell állnunk, hitünk megvallása, a bizonyságtétel. Péter a már idézett levelében egy kicsit később így fogalmaz: “Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet” (1Pt 3:15).

Munkám során álláskeresőkkel foglalkozom, akiket többek között az állásinterjúkra is felkészítünk. Arra biztatjuk őket, hogy mindig legyen a tarsolyukban egy frappáns bemutatkozás, melyet a különböző módon feltett kérdésre elmondhatnak magukról. Érdekes, hogy sokan nincsenek készen arra, hogy néhány mondatot elmondjanak arról, hogy az iskola befejezése óta milyen tapasztalatokat szereztek, és nem tudják saját magukat bemutatni.

Az apostol is ezért hív készenlétre minket: legyünk mindig készen arra, hogy elmondjuk, miben és miért hiszünk. Ez persze nem azon múlik, hogy betanulunk-e egy előre megírt szöveget vagy sem. Ha ezt tesszük, szavaink éppoly hiteltelenül csengenek majd, mint egy nem megfelelő és odaillő bemutatkozás az állásinterjún. Ezért fontos kiemelni a bibliavers első felét, amelyben az apostol az élő bizonyságtétel alapját fogalmazza meg: “Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben.” Belül, a szívemben és lelkemben kezdődik minden. Onnan fakad az élő bizonyságtétel, de csak akkor, ha Krisztus él bennem, és ő a belső motivációja minden cselekedetemnek és gondolatomnak.

Folyamatos a készenlét

Az eddigiekből is látszik, Isten számára milyen fontos az, hogy mindig készen álljunk a vele való kapcsolatunkban. A következő igeversek más-más dimenzió mentén, de ugyanilyen készenlétre hívnak minket:

  • “Mózes tehát lejött a hegyről a néphez, és elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossa ki a ruháját. Azt mondta a népnek: Legyetek készen harmadnapra…” (2Móz 19:14-15, RKB).
  • “Ezt a parancsot adta nekik: Figyeljetek rám! Álljatok lesbe a városnál, a várostól nyugatra. Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek mindnyájan készenlétben” (Józs 1:8, MBT).
  • “Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok” (Mt 24:44, MBT, vö. Lk 12:40).
  • “De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiábavaló legyen, hanem amint megmondtam: készen legyetek” (2Kor 9:3, MBT).

Készen állsz?

Reklámok

Készenlétben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.