A Heidelbergi káté és a Miatyánk

A Heidelbergi káté a reformáció talaján álló keresztények hittételeit tartalmazza. Eredetileg 1563-baj jelent meg, III. Frigyes választófejedelem megbízásából Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus állították össze. A célja az volt, hogy egy olyan népkönyv legyen, melyből a reformáció követői tájékozódhatnak a keresztény hit tanításairól a Biblia alapján. Ezért minden egyes megtárgyalt téma után igeversek felsorolása található meg a kátéban, mely segít a további bibliatanulmányozásban. A káté a tízparancsolattal és a Miatyánkkal záródik, jelenleg ez utóbbit szeretném idézni, ahogyan azt magyarázza.

A Heidelbergi káté első magyar kiadása 1577-ből

A Heidelbergi káté első magyar kiadása 1577-ből

Mi Atyánk. Azért [mondjuk ezt], hogy mindjárt imádságunk kezdetén Isten iránti gyermeki félelem és bizalom ébredjen bennünk. Ez imádkozásunk fundamentuma, mert Isten Krisztus által Atyánkká lett, és amit tőle hittel kérünk, sokkal inkább megadja nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat.

Aki a mennyekben vagy. Miért tesszük ezt hozzá? Azért, hogy Isten mennyei felségéről semmi földi dolgot ne gondoljunk, és minden testi-lelki szükségünk kielégítését az ő mindenhatóságától várjuk.

Szenteltessék meg a te neved. Add először, hogy téged igazán megismerjünk, hogy megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk minden művedben, amelyekben mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod tündöklik. Továbbá add, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy nevedet miattunk ne gyalázzák, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség.

Jöjjön el a te országod. Úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeld anyaszentegyházadat; pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben.

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add, hogy mi és minden ember megtagadjuk önnön akaratunkat, és minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk a te egyedül jó akaratodnak, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását éppoly készségesen és hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt adományaid sem válnak hasznunkra. Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük.

Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedről tanúskodik bennünk az az indíttatás, hogy feltett szándékunk felebarátainknak szívből megbocsátani.

Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mivel magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni,1 ráadásul a mi esküdt ellenségünk, az ördög, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol, Szentlelked erejével tarts meg és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig ne mireánk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség!

Ámen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám.

Reklámok

A Heidelbergi káté és a Miatyánk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: egyháztörténet, spiritualitás

Hozzászólások lezárva.