Isten megismerésének célja

Isten azt szeretné, hogy ismerjük őt. Kórah fiainak egyik zsoltárában évezredek óta éneklik és imádkozzák a zsidók és keresztények egyarán a következő szavakat: “Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten” (Zsolt 46:11, RÚF). Ez a megismerés azonban nem céltalan. Istennek oka van arra, hogy az ő megismerésére hívjon bennünket. Egyrészt ő a legnagyszerűbb és legcsodálatosabb lény, aki csak létezik, ezért őt megismerni a legnagyobb áldás, öröm és megtiszteltetés. Másrészt személyes életünk is sok területen gazdagodik az ismeretkapcsolat által, melyet vele létesíthetünk — természetesen az ő kezdeményezésére.

Fotó: Németh Tamás

Fotó: Németh Tamás

Ézsaiás próféta így ír az Istennel való kapcsolatról és az Úr megismeréséről: “Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Ézs 48:17). E szavak már utalnak rá, hogy hasznunkra válik, ha megismerjük Istent és kapcsolatban vagyunk vele. Az ő ismerete értékesebb és gazdagítóbb, mint bármely sztár vagy ismert személyiség megismerése a társadalmunkból. De a haszonelvűséget háttérbe szorítva mi a célja Isten megismerésének?

1. cél: Isten imádata

Ha megismerjük Istent, az arra ösztönöz minket, hogy imádjuk őt. Az imádatunk lehet a fokmérője istenismeretünk valódiságának. Ha ugyanis életünk nem azt tükrözi, hogy Isten imádata számunkra mindennél fontosabb, akkor valószínűleg ez azért van, mert nem ismertük meg Istent. Ez a megismerés azonban nem puszta információk felhalmozását jelenti róla, hanem az ő személyes megismerését a vele megélt kapcsolatban, barátságban, Atya-fiúi viszonyban.

Pál apostol az efezusi levél elején egyetlen többszörösen összetett mondattal Isten magasztalásába kezd, miközben az Atya, a Fiú és a Szentlélek emberiségért végzett munkáját ismerteti. A megismerés tehát magasztaláshoz vezet. És az apostol azt is kifejti, hogy miért is teremtett és váltott meg minket Isten: “…hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét…” (Ef 1:6).

Egy másik levelében pedig, miután ismertet egy összetett teológiai kérdést — a zsidóság megváltása –, ismét kitör belőle Isten magasztalása és imádata: “Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! Mert ‘ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?’ Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen” (Róm 11:33-36).

2. cél: az örök élet

Isten megismerésének vannak mellékhatásai. A vele megélt kapcsolat ugyanis örök életet ad mindazoknak, akik megismerik őt, és hozzá megtérnek. A Biblia többek között a következő igeversekben tesz erről a célról bizonyságot:

  • “Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17:3).
  • “Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha” (Jn 11:25-26).
  • “[Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim 2:4).
  • “Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van” (1Jn 5:11).

3. cél: igaz tanítás, igaz életvitel

Valaminek a megismerése — amennyiben azzal összhangban cselekszünk — hatással van az életvitelünkre is. Charles C. Ryrie a Teológiai alapismeretek című könyve előszavában a következőket fogalmazza meg a teológia (azaz Isten megismerése) életünkre gyakorolt hatásával kapcsolatban: “Az egészséges tudomány vagy egészséges teológia mindig szent élettel jár… Az egészséges teológia nemcsak a hitvallásban jut kifejezésre, hanem a gyümölcstermő életben is, és a szent élet alapja egyedül az egészséges teológia lehet” (KIA, Bp. 1996. p. 9.). Isten megismeréséből tehát két dolog is fakad az életünkben:

(1) Az igaz keresztény tanítás megismerése (teológia):

  • “Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében (2Pt 3:18).
  • “Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok” (Jn 7:17).

(2) Az igaz életvitel kialakítása (erkölcs):

  • “…imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára” (Fil 1:9-10).
  • “Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet” (2Pt 1:5).

4. cél: felkészülés az ítéletre

Isten kegyelmes, és legfőbb tulajdonsága a szeretet (1Jn 4:8, 16). Érdekes módon azonban a Jelenések könyvében ez a kifejezés egyetlen alkalommal sem szerepel. Ő ugyanis igazságos is, és az emberi gonoszságot nem tűri a végtelenségig. Isten megismerése pedig erre a tényre emlékeztet minket. Hóseás könyvében az Úr számon kéri a hűtlen papokat, akik nem ismertették meg Istent a néppel. Ennek következménye pedig a pusztulás: “Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, én is megvetlek…” (Hós 4:6). Amikor azonban megismerjük Istent, és kapcsolatban vagyunk vele, tudjuk azt is, mit szeret, és miért haragszik meg. Az ismeretünk pedig olyan életmódhoz vezet minket, mely alapján bizalommal várhatjuk az ítélet napját. Nem rettegünk tőle, hanem örülünk az Istennel való találkozásnak.

Reklámok

Isten megismerésének célja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.