Jézus vagyok-mondásai

A Kivonulás könyvében Isten így mutatkozott be Mózesnek, amikor ő a neve felől érdeklődött: “Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok [héb.: אהיה אשר אהיה; Ehjeh asher ehjeh]. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A ‘Vagyok’ küldött engem hozzátok… Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint ‘Mindenható Isten’ [héb.: אל שדי; El Shaddáj], de azt a nevet, hogy ‘ÚR’ [héb.: יהוה; JHVH, Jahve], nem nyilatkoztattam ki nekik” (2Móz 3:14, 6:3, RÚF). Isten önmagáról szóló kijelentése nagyon gazdag, hisz már a “Vagyok, aki vagyok” nevét is sokféle módon lehet fordítani: “Azzá válok, amivé válni akarok” (ÚVF), “Vagyok/leszek, aki vagyok/leszek” (CJB), “én vagyok az, aki van” (E. Schild). Ez a kijelentés pedig még világosabbá válik, ha megnézzük, Jézus hogyan utalt magára, hogyan mutatkozott be nekünk.

2Móz 3:14, héber-angol sorközi ford., www.scripture4all.org

2Móz 3:14, héber-angol sorközi ford., http://www.scripture4all.org

A következő igeversek forrása a Revideált új fordítás (RÚF, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 1975, 1990, 2014):

1. Jézus a Messiás. “Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek” (Jn 4:25-26).

2. Jézus az élet kenyere. “Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha” (Jn 6:35).

3. Jézus a felülről való. “Ő így folytatta: Ti lentről valók vagytok, én pedig fentről való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok” (Jn 8:23).

4. Jézus az Örökkévaló. “Jézus így felelt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok [gr.: ἐγὼ εἰμί, egó eimi]” (Jn 8:58).

5. Jézus a világ világossága. “Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8:12).

6. Jézus a jó pásztor. “Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért… Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem” (Jn 10:11, 14).

7. Jézus az ajtó. “Jézus tehát így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: én vagyok a juhok ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál” (Jn 10:7-9).

8. Jézus az Isten Fia. “…akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?!” (Jn 10:36).

9. Jézus az Úr és Mester. “Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a lábatokat, én, az Úr és a Mester…” (Jn 13:13-14).

10. Jézus a feltámadás és az élet. “Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha” (Jn 11:25-26).

11. Jézus az út, az igazság és az élet. “Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14:6).

12. Jézus a szőlőtő. “Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda… Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (Jn 15:1, 5).

13. Jézus az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó. “Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható… Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó…” (Jel 1:7-8. 17).

Reklámok

Jézus vagyok-mondásai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.