7 imádság az egyház egységéért

Pál apostol az efezusi levelében hangsúlyozza az egyházon és azon belül is a helyi gyülekezeten belüli egység fontosságát. Annak a fejezetnek az elején találhatók ezek a szavak, mely a Krisztusban való nagykorúság, azaz a hitben való érettség eléréséről szól. Így az egység szükséges alap és előfeltétel ahhoz, hogy egy közösség és annak egyes tagjai növekedni tudjanak a hitükben.

Egység -- Egyház

Egység — Egyház

Pál az egységet a következőképp emeli ki: “Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van” (Ef 4:1-6, RKB). Jézustól kezdve, aki az egyház alapítója és Ura, sokan felismerték annak fontosságát, hogy imádkozzunk ezért az egységért. Ezekből az imádságokból gyűjtöttem össze néhányat.

1. Jézus (30 körül)

“De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17:20-21, RKB).

2. Didakhé (100-150 körül)

Didakhé az első század végéről fennmaradt őskeresztény dokumentum, mely címe szerint az apostolok tanításait tartalmazza (Didakhé tón dódeka aposztolón). Szövege megtalálható a Vanyó László által szerkesztett Ókeresztény írók sorozat 3. kötetében, az Apostoli Atyákban (Szent István Társulat, Bp., 1980. pp. 91-101) vagy elérhető az Interneten.

“Tied a dicsőség örökké! Emlékezzél meg Urunk egyházadról! Szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tökéletessé szeretetben. Gyűjtsd egybe a neked szentelteket a négy világtájról a te országodba, amelyet nekik készítettél. Mert tied az erő és a dicsőség örökké. Jöjjön el a kegyelem, és múljék el a világ! Hozsánna a Dávid Istenének! Jövel, Uram, Jézus!”

3. Khrüszosztomosz (354-407)

Joannész Khrüszosztomosz, vagy más néven Aranyszájú Szent János az egyik olyan egyházatya, aki az ortodox tanfejlődésre nagy hatást gyakorolt. A keleti katolikus egyházak és az ortodox egyház által megnevezett három szent főpap egyike (másik kettő mellette még Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely).

“Jézus Krisztus! Te azért könyörögtél mennyei Atyádhoz, hogy mindazok, akik hisznek benned, eggyé legyenek, amiként te is egy vagy Atyáddal. Kérünk téged: gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a te nevedet, és bizonyságot tesznek rólad szóval és cselekedettel. Egyesíts minket imádásodban és dicsőítésedben. Tégy minket a szenvedők barátaivá. Segíts minket, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Add meg mindnyájunknak Lelked egységét a békesség közösségében.”

4. Albert Dürer (1471-1528)

“Albrecht Dürer volt a reformáció Németországának egyik legnagyszerűbb művésze, festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy személyben, a német reneszánsz legismertebb képviselője hazájában és külföldön egyaránt. Műveinek legjelentősebb részét oltárképei és más vallásos témájú festményei adják…” (Wikipédia).

“Urunk, Jézus Krisztus, járj közben népedért. Te váltottál meg bennünket. Tarts meg minket az igaz keresztény hitben! Meghitt szavaddal, a Szentírásban adott isteni igéddel hívd ismét egybe nevednek egymástól messzire távolodott megvallóit.”

5. Book of Common Prayer (anglikán imakönyv, 1662)

“Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja! Egyetlen Megváltónk! Békefejedelem! Kegyelmet adj nekünk, hogy megszívleljük szétszakadozottságunk nagy veszélyeit. Söpörj el minden gyűlöletet, minden előítéletet és mindazt, ami akadályoz minket az igazi egyetértésben, hogy amiképpen egy test és egy Lélek van és elhívatásunk egy reménysége, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten és mindnyájunknak Atyja, úgy mi is ezután egy szív és egy lélek legyünk, egybekötve az igazság és a békesség, a hit és a szeretet szent kötelékével, és téged egy lélekkel és egy ajakkal dicsérjünk Jézus Krisztus által.”

6. Taizé imádság az egyház megújulásáért 

“Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává. Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hűséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt… Teremts Lelked erejével egyetértést.”

7. Imádság ökumenikus istentiszteleten (Róma, 1967)

“Hallgass meg minket, Urunk, és mutasd meg nekünk egykori könyörületességed teljességét. Vess véget az egyház megosztottságának Szentlelked hatalmas eljövetelével, adj új szépséget Krisztus menyasszonyának és ajándékozd meg kegyelmesen békességeddel és szereteteddel, hogy az egyház, mint a népek között felállított jel, fényesebben tündököljön, és a világ a te Lelked megvilágosítása által eljusson abba a Krisztusba vetett hitre, akit te küldtél el. Ajándékozz meg mindnyájunkat, akik a világosság fiai lettünk, hogy már előre ízlelgetve az örökélet javait, egy szájjal és egy szívvel dicsőíthessük a te kimondhatatlan nevedet, Atya, Fiú, Szentlélek, most és mindenkor az örökkévalóságban. Ámen.”

Reklámok

7 imádság az egyház egységéért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.