J. I. Packer: A testet öltött Isten

Ha egy könyvet választhatnék, melyet minden újonnan megtért keresztény kezébe adnék, hogy elolvassa, az minden kétséget kizáróan J. I. Packer Igaz istenismeret című kötete lenne (Harmat, Bp., 1994). E könyv egyes fejezetei eredetileg különálló cikkek voltak az Evangelical Magazine hasábjain, melyeket aztán 1972-ben egyetlen gyűjteményben is közre adtak. Azóta pedig rengeteg keresztény istenhitét és istenismeretét mélyítették el Packer brilliáns gondolatai. Minél többet olvasunk belőle, és minél több oldalról közelítünk Isten lényéhez, annál égetőbb vágyat érzünk magunkban, hogy leboruljunk előtte, és imádjuk őt.

J. I. Packer

J. I. Packer

E könyvből szeretném most J. I. Packer gondolatait idézni a testet öltött Istenről, melyek karácsonykor különösen is méltók arra, hogy elmélkedve és imádságban elolvassuk őket. János evangéliumának kezdő soraira alapoz, melyekben az evangélista hét dolgot állít az isteni Igéről:

“1. ‘Kezdetben volt az Ige.’ (Jn 1,1) Íme, az Ige örökkévalósága. Az Igének nem volt kezdete; amikor más dolgok keletkeztek, Ő volt.

2. ‘És az Ige Istennél volt.’ (Jn 1,1) Íme, az Ige személyes volta. Az erő, mely Isten akaratát véghezviszi, egy megkülönböztetett személy ereje, s ez a személy az örökkévalóságban Isten cselekvő társa (ezt jelenti a kifejezés.

3. ‘És Isten volt az Ige.’ (Jn 1,1)Íme, az Ige istensége. Nem teremtmény, bár személy szerint különbözik az Atyától; lényegénél fogva ugyanúgy Isten, mint az Atya. Ez a vers az Isten egységén belüli személyes megkülönböztetések titkát állítja elénk.

4. ‘Minden általa lett.’ (Jn 1,3) Íme, a teremtő Ige, az Atya akaratának végrehajtója mindenben, amit az Atya valaha is cselekedett. Minden, ami lett, általa lett. (Mellesleg ez is amellett szól, hogy Ő, a teremtő, éppúgy nem tartozik a teremtmények rendjébe, mint az Atya.)

5. ‘Benne élet volt.’ (Jn 1,4) Íme, az elevenítő Ige. Fizikai élet a teremtett dolgok világában csakis Őbenne és Őáltala lehetséges. Ez a Biblia válasza az élet — mindenfajta élet — eredetnének és fönnállásának kérdésére: az életet az Ige adja és tartja fönn. A teremtett dolgok nem birtokolják az életet önmagukban, hanem csakis az Igében, a második isteni személyben.

6. ‘És az élet volt az emberek világossága.’ (Jn 1,4) Íme, a kijelentő Ige: életet adván, világosságot is ád, vagyis minden ember tudomást szerezhet Istenről pusztán azáltal, hogy Isten világában él, s ez — éppúgy, mint maga az élet — az Ige művének tudható be.

7. ‘És az Ige testté lett.’ (Jn 1,14) Íme, a megtestesült Ige. Az a gyermek a betlehemi jászolban valóban Isten örök Igéje volt.”

Ezt az Istent ünnepeljük karácsonykor. Bármilyen izgalmas is a kérdés, hogy hogyan lehetséges a végtelen Isten véges korlátok közé szorulása, azaz testet öltése, Packer helyesen emlékeztet: “Az Újszövetség nem arra buzdít, hogy a kérdés fizikai vagy lélektani nehézségein törjük a fejünket, hanem arra, hogy imádjuk Istent, aki a megtestesülésben irántunk való szeretetét mutatta meg.”

Reklámok

J. I. Packer: A testet öltött Isten bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.