Szakadékok áthidalása az egység érdekében

Isten azt szeretné, ha a népe egységben lenne — ha úgy szeretnénk és elfogadnánk egymást, ahogyan ő is minket. A 133. zsoltár szerint “szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek” (Zsolt 133:1, RÚF). Pál apostol az efezusi levelében beszél “a hitnek és Isten Fia megismerésének” egységéről (Ef 4:13), valamint arról, hogy ennek az egységnek mi az alapja: “Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindenkinek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben” (Ef 4:4-6).

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

Az apostol szerint számos tényező köt össze bennünket, keresztényeket:

  • az egyházhoz való tartozásunk
  • a Szentlélek, akit mindannyian kaptunk
  • a közös reménységünk és elhívásunk
  • a közös Urunk, akinek engedelmeskedünk
  • a közös hit, melyben részesedünk
  • a keresztség, melyet felvettünk
  • a közös Istenünk és Atyánk

Ezekhez képest elenyészőek azok a különbségek, melyek az egyházon belül, vagy egy helyi gyülekezeten belül elválaszthatnak minket egymástól — vagy legalábbis elenyészőként kellene rájuk tekintenünk és kezelnünk őket. Ha tudatában vagyunk, hogy melyek azok a szakadékok, melyeket az egység megőrzése érdekében át kell hidalnunk, talán könnyeben tudunk eleget tenni Pál felhívásának: “Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével” (Ef 4:3). A szakadékok közül említsünk most meg hármat, mellyel biztosan találkoztunk már.

1. Generációs szakadék 

A helyi gyülekezetben különféle generációk élnek együtt, mely számos konfliktus oka lehet. Milyen stílusú zenét játsszon a dicsőítő zenekar? Mennyire legyen az hangos? Fiatalos és vidám, vagy inkább meghitt és konzervatív hangulat jellemezze az istentiszteleti alkalmakat? Mely témák kerüljenek előtérbe, miről essen leggyakrabban szó? Ezekben a kérdésekben az idősebb és fiatalabb generáció véleménye többnyire eltérő szokott lenni.

Megoldási kísérletként — vagy a szakadék következményeként — találkozhatunk olyan gyülekezetekkel, melynek tagjai csak idősek. Ezek a gyülekezetek nem vonzóak a fiatalok számára, és nem is tudnának mit kezdeni azokkal a fiatalokkal, akik betévednének egy alkalmukra. De vannak olyan gyülekezetek is, amelyek csak fiatalokból állnak, ahonnan hiányoznak az ősz és tapasztalt idősebb testvérek, akik saját bölcsességükkel tudják segíteni a fiatalok munkáját.

Egyik megoldás sem megfelelő. A generációknak együtt kell működniük, máskülönben a gyülekezeti munka hajótörést szenvedhet. A fiatalok olyan lelkesedést, lendületet és dinamizmust képviselnek, mely az idősebbekből általában hiányzik. Az idősebbek azonban a saját tapasztalataikkal és bölcsességükkel képesek kiegyensúlyozni a fiatalok erejét és lendületét.

János apostol azt a gyülekezetet tekintette ideálisnak, melyben idősek és fiatalok együtt vannak, hiszen levelében egyszerre szól a fiatalokhoz és az idősekhez. Más-más jellemzőiket emeli ki, melyekkel a gyülekezet egységét erősíthetik: “Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt” (1Jn 2:12-14).

2. Nemzetiségi szakadék 

Nemrég mesélt egy lelkipásztor a városában működő helyi gyülekezetről, melynek a délelőtti alkalmait csak magyar származásúak, a délutánit pedig csak romák látogatják. Egy másik lelkipásztor is megemlített egy alapvetően roma gyülekezetet, melyet látogat néhány magyar származású testvér is, akiket külön figyelemmel vesznek körül, hogy érezzék: szívesen látott és értékelt tagjai a közösségnek.

Sorolhatnánk érveket az etnikai hovatartozáson alapuló gyülekezeti modell mellett és ellen. De talán ettől lényegesebb azt megérteni, hogy Isten nem személyválogató, így mi sem lehetünk azok. Péter apostol, az elkötelezett zsidó is megértette ezt a pogány Kornéliusszal való találkozása során: “Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik” (ApCsel 10:34-35).

Akármilyen is a gyülekezetünk összetétele most, abban biztosak lehetünk, hogy a mennyben (vagy az örökkévalóságban) egy multikulturális közegben kell majd megélnünk testvériségünket és imádni Istent. Ezért jó, ha már most kezdünk ehhez hozzászokni, és nem idegenkedünk Istennek azoktól a gyermekeitől sem, akik nem ugyanolyan kulturális háttérrel rendelkeznek, mint mi.

3. Felekezeti szakadék 

Megszámolni is nehéz, hogy hányféle felekezetbe, szövetségbe, csoportba, egyházba tömörülnek ma a keresztények — nem is beszélve a felekezetfüggetlen (non-denominational) csoportokról. Jézus azonban nem vallási mintát, nem felekezeti liturgiát, de még csak nem is kőbe vésett hitvallást hagyott hátra, melyhez ragaszkodnunk kellene. Ő egy utat taposott ki előttünk, és arra hívott minket, hogy őt kövessük, így jutva el Istenhez (Jn 14:6).

A világ csak akkor fogja felismerni és elismerni, hogy Jézus a Messiás, ha mi, keresztények, a hitvallásunkban, kegyességi gyakorlatunkban és liturgiánkban megmutatkozó különbözőségeink ellenére is egységben és szeretetben tudunk együtt élni és szolgálni: “Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13:35). Később pedig azért imádkozott Jézus, hogy tanítványai “teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél” (Jn 17:23).

Az egység fontossága

Sok múlik azon, hogy egységben vagyunk-e egymással a különbözőségek ellenére is:

  • Isten áldásának megélése — ő oda küld áldást, ahol a testvérek egységben vannak.
  • Tanítványi identitásunk — csak akkor nevezhetjük magunkat keresztényeknek, ha szeretjük Isten többi gyermekét is.
  • Bizonyságtételünk hitelessége — akkor fog a világ a Jézusról való szavunknak hinni, ha látja közöttünk a megélt egységet.

Ezt felismerve fontos imádság lehet az evangéliumi ének, melyet gyülekezeteinkben éneklünk. Vegyük is komolyan:

“Tégy eggyé, Urunk, tégy eggyé Urunk! Hogy meglássa a világ, hogy eljöttél, tégy eggyé Urunk!”

Reklámok

Szakadékok áthidalása az egység érdekében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.