8 ajándék, amit Istentől kaptunk

A keresztény hit alaptétele az, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor üdvözülünk. Ez nem a jó tetteinken múlik (Ef 2:8-9), hanem egyedül a hitünkön. János az alábbi fontos igazságot fogalmazza meg evangéliumának bevezető mondatai között: “Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében” (Jn 1:12). Tudjuk, hogy üdvösséget kaptunk, de vajon mit tartalmaz pontosan ez a “csomag”, amit a hitünk eredményezett nekünk?

Kép: Paula Zayco Aberasturi

Kép: Paula Zayco Aberasturi

Íme 8 ajándék, amelyet Istentől kaptunk:

1. Bűnbocsánat 

Istentől ajándékba kaptuk bűneink bocsánatát. Eltörölte, és már semmisnek tekinti a minket terhelő adóslevelet, elengedte tartozásainkat, bűneinkről többé már nem emlékszik meg.

 • “Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2:38).
 • “Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek” (ApCsel 5:31).
 • “Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer” (ApCsel 10:43).
 • “Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát” (ApCsel 13:38).

2. Megigazulás 

Isten második ajándéka a megigazulás — azaz igaznak nyilvánít minket annak ellenére, hogy magunktól ezt soha nem érdemelnénk ki. Nem kell félnünk a kárhozattól, mert Isten az elmarasztaló ítélet alól felmentett minket, és igaznak, ártatlannak tekint minket.

 • “…és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz” (ApCsel 13:39).
 • “Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5:1).

3. Megváltás 

Bűneink miatt a Gonosz fogságában voltunk, és jogos fizetségként a halál vált volna ránk. Isten azonban gondoskodott a megfelelő árról annak érdekében, hogy kiváltson minket a bűn fogságából, és a maga tulajdonába vegyen minket.

 • “Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá” (1Kor 1:30).
 • “…tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén” (1Pt 1:19-20).

4. Megbékélés 

A mai világban a béke nagyon sérülékeny; sokszor csak fegyverekkel tudják a nemzetek között fenntartani. Ezért olyan értékes ajándék Istentől, hogy az üdvösségünk eredményeként megbékéltet minket önmagával Jézus Krisztusban. De ezen kívül magunkkal és más emberekkel is békességünk lehet.

 • “Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában” (Róm 5:10-11).
 • “Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát” (2Kor 5:18).
 • “…most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé” (Kol 1:22).

5. Megmentés 

Jézus nélkül minden ember elveszett. A legsúlyosabb probléma pedig az, hogy ennek nincsenek tudatában. Szemünk csak akkor nyílt rá a megmentésünk szükségességére, amikor rádöbbentünk bűnös voltunkra. Isten pedig Jézus által megmentett minket elveszett állapotunkból, hogy az ő népévé lehessünk.

 • “Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet” (Lk 19:10).
 • “Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje” (1Kor 1:18).

6. Megszentelődés

Szent az, ami Istennek van elkülönítve. Félre vagyunk téve az ő számára, az övéi vagyunk — ezt jelenti a megszentelt mivoltunk. Ez pedig hatással van a jellemünkre és az életvitelünkre is.

 • “Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá” (1Kor 1:30).
 • “Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 6:11).

7. Új élet 

Istentől új lehetőséget kaptunk, hogy kezdjünk valamit az életünkkel. Ehhez egy új természetet, új életet ajándékozott nekünk, amelyre már nem ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek — pl. nincs alávetve a bűn törvényének.

 • “Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született+ (Jn 3:3-8).
 • “…mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által” (1Pt 1:23).
 • “minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek” (Ef 2:5).
 • “És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket” (Kol 2:13).

8. A Szentlélek ereje

Isten felruházott minket mennyei erővel, az ő jelenlétével az életünkben. Ennek köszönhetően az életünket nem saját erőnkből kell élnünk, és nem a magunk erejével kell törekednünk arra, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre, hanem ebben segítségünkre van Isten Lelke.

 • “És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel” (Lk 24:49).
 • “Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1:8).
Reklámok

8 ajándék, amit Istentől kaptunk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.