Kész vagy áldozatot hozni Istenért?

Áldozat, odaszánás, elköteleződés, lemondás… Olyan szavak ezek, melyek az Istennel való kapcsolat megélésében fontos szerepet játszanak. Ugyanakkor nem népszerűek e világban. Az emberek ugyanis alapvetően nem szívesen hoznak áldozatot, nem szívesen mondanak le valamiről, ami számukra fontos, nem szívesen adják fel kényelmüket azért, hogy másnak kedvezzenek azzal. Ezért a világ mára oda jutott, hogy nem kész áldozatot hozni Istennek — sőt, sokan már a létezését is tagadják, hogy ennyivel is “könnyebb” legyen az életük. A mai igeszakaszban (1Móz 21:8-23:20, 11:32, 24:1-67) többek között arról olvashattunk, hogy Isten milyen áldozatot vár azoktól, akik az ő imádói.

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

1. Isten kérése

Ábrahám az 1Móz 22-ben olyan kéréssel találja szembe magát, melynek nehezére eshetett eleget tenni. Évekig várt arra, hogy Isten fiúgyermekkel, örökössel ajándékozza meg. Most pedig az Úr azt kéri, hogy áldozza fel neki: “Vedd a fiadat, a te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked” (1Móz 22:2, RKB). Isten a legértékesebb áldozatot kérte Ábrahámtól, amelyet csak adhatott — ezzel tette próbára a hitét.

Hasonló dolgot kér tőlünk is, melyet az Újszövetségben Pál apostol foglalt írásba: “Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek” (Róm 12:1). Isten az egész életünket kéri, nem éri be kevesebbel. Azt várja, hogy mindenünket — az időnket, az erőnket, a pénzünket, a kapcsolatainkat, a céljainkat, a vágyainkat — adjuk oda neki áldozatul, és ezzel tiszteljük őt.

2. Isten válasza

Isten azonban nem zsarnokként kéri és várja tőlünk ezt az áldozatot. Két fontos dologgal tisztában kell lennünk, amikor Isten oldalát vizsgáljuk ebben az áldozatban:

(1) Először Isten adott értünk áldozatot. A Biblia egyik legismertebb igeverse így szól: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16). Isten pontosan azt adta áldozatul értünk, bűnös emberekért, amit Ábrahámtól elvárt: az egyetlen gyermekét. Az Atya odaadta értünk a Fiút, és ezzel megmutatta, hogy az Istennel való kapcsolatnak mindkét fél részéről része a másikért való áldozathozatal. Így is megfogalmazhatnánk: az Úr annyira szeretett minket, hogy a Fiúban inkább meghalt, mintsem nélkülünk éljen.

(2) Isten áldással válaszol az áldozatunkra. Ábrahám kész lett volna a fiát feláldozni. Nem sokkal ennek elbeszélése után többször is láthatjuk, hogy Isten — válaszul az engedelmességére, odaszánására, áldozatkészségére — megáldja őt és egyengeti az útját:

  • “Magamra esküszöm, azt mondja az ÚR, mivelhogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak, a te egyetlenegyednek, bizony megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagait és mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját” (1Móz 22:16-17).
  • “Ábrahám pedig öreg, élemedett korú ember volt, és az ÚR mindenben megáldotta” (1Móz 24:1).
  • “Áldott az ÚR, az én uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg irgalmasságát és hűségét az én uramtól” (1Móz 24:27).

Isten nem kér olyat tőlünk, amit ő maga ne tenne meg értünk. Amikor azt kéri, hogy áldozzuk neki magunkat, biztosan tudhatjuk, hogy ezt ő már megtette értünk a Fiában, Jézus Krisztusban!

Elmélkedésre

Számomra mi a legértékesebb, amit Istennek adhatok, és megmutathatom vele, hogy mennyire szeretem őt?

Reklámok

Kész vagy áldozatot hozni Istenért? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás

Hozzászólások lezárva.