30 dolog, amit a Szentlélek tesz értünk

Isten szent életre hívott minket, hogy alapelveit követve egyre inkább hasonlóvá váljunk Fiához, Jézus Krisztushoz. Azonban azzal is tisztában volt, hogy erre önmagunktól képtelenek leszünk. Ezért olyan segítségről gondoskodott, melyet el sem tudtunk volna képzelni. Jézusban Isten közöttünk járt. A Szentlélek által azonban Isten nem csupán köztünk van, hanem lakozást vett bennünk, és formál minket. A következő igeversek megmutatják, mit tesz értünk a Lélek, és imádságra ösztönözhetnek minket, hogy felénk végzett szolgálata teljességre juthasson.

 1. Segít minket: “Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben” (Róm 8:26).
 2. Az igazságban vezet minket: “Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra” (Jn 16:13).
 3. Tanít minket: “A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14:26).
 4. Megszólít minket: “Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jel 2:7).
 5. Kinyilatkoztatást ad nekünk: “Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is” (1Kor 2:10).
 6. Utasítást ad nekünk: “Ekkor a Lélek így szólt Fülöphöz: Menj oda…” (ApCsel 8:29).
 7. Bizonyságot tesz nekünk Jézusról: “Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam” (Jn 15:26).
 8. Vigasztal minket: “Az egyház ekkor egész Júdeában, Galileában és Szamariában békében élt és gyarapodott, az Úr félelmében járt, s telve volt a Szentlélek vigasztalásával” (ApCsel 8:31).
 9. Elhív minket a szolgálatra: “Miközben ezek az Úr szolgálatát végezték és böjtöltek, a Szentlélek azt mondta nekik: Különítsétek el nekem Sault és Barnabást a munkára, amelyre meghívtam őket” (ApCsel 13:2).
 10. Betölt minket: “Miután így imádkoztak, megremegett a hely, ahol egybegyűltek. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét” (ApCsel 4:31).
 11. Megerősít minket: “Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által” (Ef 3:16).
 12. Imádkozik értünk: “…maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal” (Róm 8:26).
 13. Szól általunk: “Mert sohasem emberi akaratból származott a prófétai beszéd, hanem Isten szent emberei a Szentlélektől sugalmazva szóltak” (2Pt 1:21).
 14. Bizonyságot tesz az igazságról: “Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom, a lelkiismeretem mellettem tesz tanúságot a Szentlélekben” (Róm 9:1).
 15. Örömöt ad nekünk: “Ti pedig a mi követőink lettetek, és az Úréi, elfogadtátok az igét sok szorongatás közt, a Szentlélek örömével” (1Thessz 1:6).
 16. Szabaddá tesz minket: “Mert az Úr Lélek, s ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3:17).
 17. Az egyházat segíti Jézus várásában: “A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj el! És aki hallja, az is mondja: Jöjj el! Aki szomjazik, jöjjön; és aki akarja, merítsen ingyen az élet vizéből” (Jel 22:17).
 18. Átformál minket: “Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által” (2Kor 3:18).
 19. Bennünk lakozik: “Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor 3:16).
 20. Megújít minket: “…megmentett minket… a Szentlélek újjáalkotó és megújító fürdője által” (Tit 3:5).
 21. Gyümölcsöt terem bennünk: “A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5:22-23).
 22. Ajándékot ad a szolgálathoz: “A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12:7).
 23. Meggyőz minket: “Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről” (Jn 16:8).
 24. Megszentel minket: “Isten kiválasztott titeket első zsengéül az üdvösségre a Lélek megszentelése és az igazság hite által” (2Thessz 2:13).
 25. Erőt ad nekünk a bizonyságtételhez: “A rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam” (ApCsel 1:8).
 26. Egységet teremt közöttünk: “Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól” (Ef 4:3-4).
 27. Elpecsétel minket Istennek: “Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására” (Ef 1:13-14).
 28. Utat nyit nekünk Istenhez: “…mert általa van mindkettőnknek szabad utunk egy Lélekben az Atyához” (Ef 2:18).
 29. Reményt ad a várakozáshoz: “Mert mi a Lélek által, hitből várjuk a megigazulás reményét” (Gal 5:5).
 30. Megszabadít a démonoktól: “De ha én az Isten Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok Isten országa” (Mt 12:28).
Reklámok

30 dolog, amit a Szentlélek tesz értünk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.