Könyvajánló 2019-re

A 2019-es esztendőre szeretnék ajánlani néhány könyvet, mely valamilyen módon az imádság témáját járja körül. Mindegyikben lehet találni olyan kincseket, melyek imaéletünket és ezáltal az Istennel való kapcsolatunkat gazdagíthatják. Érdemes az imádságot is tanulni, hiszen hatalmas erő és kegyelem rejlik benne, amint Pál apostol felhívja erre a figyelmünket: “Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban” (Fil 4:6-7).

Kép: i_jascoo photography

Kovács Endre: Ti azért így imádkozzatok! — A keresés, a kérés és a szemlélődés útján

A szerző a Miatyánk vezérfonalát követve olyan útmutatást igyekszik találni az imádkozni vágyó ember számára, ami mai kérdéseinket komolyan veszi, és mindeközben a kétezer éven átívelő keresztény örökség hangsúlyait is hűen képviseli. A kötet az imádságot először mint Isten uralmának a keresését, aztán mint kérést, és végül mint szemlélést láttatja. Az első rész azt a fajta imádságot járja körül, amelyben figyelmünket az istenkeresés köti le. A második részben a hangsúly önmagunk feltárására helyeződik, amikor is az ember szükségei szerint kér, küzd és zörget imáiban. A harmadik megközelítésben aki imádkozik, amint éppen van, átadja magát Istennek. Akik Jézussal együtt imádkoznak, bármilyen keresztény egyház tagjai is legyenek, egészen közel találják magukat egymáshoz. Erre utal az is, hogy a kötet a Harmat, az Örökségünk Kiadó, illetve a Sarutlan Kármelita Nővérek közös gondozásában jelent meg.

Urban Camenzind-Herzog: Ugye lángolt a szívünk…? — Bevezetés a belső imába. A belső zarándoklat kézikönyve

Az Ugye lángolt a szívünk című zarándokkönyv bevezetést ad a belső imába. A keresztény belső ima fogalom- és jelentéstörténete igen változatos. Az idők folyamán különféle lelki hagyományok különféle kifejezéseket használtak arra, amit könyvünk belső imának nevez. Nevezik misztikus, szemlélődő, kontemplatív (pl. Avilai Szent Teréznél), meditatív, folytonos, vagy akár hészükhaszta (a keleti egyházban) imának is. A belső ima Jézus életének legbelső titkához vezet minket: Ő tökéletes összhangban él Mennyei Atyjával. A modern élet pergő ritmusa nem hagy időt arra, hogy megpihenjünk Isten közelében, pedig mindenkinek szüksége van az Ő szeretetének megtapasztalására. A belső ima annak megismerési folyamata, hogyan lehet Isten szerető jelenlétében megpihenni és felfrissülni. Ez a lelki zarándoklatról szóló könyv megismerteti velünk a belső ima lényegét. Ezt az imaformát mindenki megkaphatja a Szentlélektől, aki vágyakozik utána. Rajtunk múlik, hogy ezt az ajándékot elfogadjuk-e. A könyv követi az emmauszi tanítványok útját, akik eljutottak a szomorúságtól a szív lángolásáig. (Lk 24:32) Jézus magához hívja az embert: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket” (Mt 11:28).

Kis Filokália 

Ez a könyv a keleti egyház szerzetesatyáinak tanításait tartalmazza az imádságról. Olyan misztikus tartalmú írásokból álló gyűjtemény, mely a keleti egyház legelterjedtebb könyvei közé tartozik. Aszkéták és misztikusok állították össze, akik összeköttetésben érezték magukat a keresztény életvitel leggyümölcsözőbb hagyományával, s végső céljuk az Istennel való egyesülés volt. Ehhez az imát hívták segítségül. A Kis Filokália a sivatagban imádkozó testvéreink üdvözlete. “Végül a kereső találkozik azzal a könyvvel, amelynek a címe: Filokália, amelyben huszonöt szentatya érthetően bemutatta az igazi tudományát. Ebben az üdvösség és imádság titka föllebbenti magáról a fátylat. S megláttatja, hogy igazán imádkozni annyit jelent, mint értelmünket és emlékezetünket szüntelenül Istenre irányítani, az ő isteni jelenlétében járni, magunkat az ő szeretetére indítani azáltal, hogy az Istenre gondolunk… Ezek a ragyogó igazságok megvilágosítják a kereső ember értelmét, és megnyitják előtte az utat az imádság tanulmányozásához és megvalósításához. Meggyőzik, hogy késedelem nélkül fogjon hozzá e bölcs tanítások teljesítéséhez” (A zarándok elbeszéléseiből).

Richard Rohr: Minden egybetartozik — A kontemplatív ima ajándéka 

Gyanútlanul élünk a mindennapjainkban. Próbálunk megfelelni a ránk zúduló elvárásoknak. Igyekszünk mindenkihez annyira „jók lenni”, amennyire csak lehetséges. Problémákat oldunk meg családunkban, munkahelyünkön, egyházi és egyéb közösségeinkben. És eközben egyre nagyobb rejtett hátizsákot cipelünk. Ebbe dugjuk, amiről e lázas tevékenység közepette nem akarunk tudomást venni. A félelmeinket, a gyengeségeinket, elfojtott indulatainkat. Hiába dugdossuk, a titkos holmi csak gyarapodik. És közben semmit sem tudunk olyan dolgokról, mint a kontempláció… Richard Rohr új könyvében ebből az állapotból kínál kiutat. Programja nem könnyen követhető. Figyelmeztet, hogy csak az induljon vele a tisztánlátás, a küszöbélmény felé, a „cethal gyomrába”, aki tudja, hogy onnan nincs visszatérés a korábbi hétköznapokba. Az út végén hatalmas lelki adomány vár ránk. Az immár kétezer éves ajándék, mely az orrunk előtt van, mégsem látjuk. És semmi mást nem kell tennünk, mint hogy elfogadjuk. Hogy észrevegyük és adjuk fel rosszul beidegzett túlélési taktikázásunkat. Ne okoljunk másokat az állapotunkért. Ne akarjunk másokat büntetni, kritizálni, megmenteni, hanem tartsuk magunkban a fájdalmunkat. Vegyük észre, hogy saját fájdalmunk nem „különb”, pontosan ugyanolyan, mint azoké, akik körülöttünk élnek. Tartsuk magunkban mindaddig, míg átalakít, megváltoztat bennünket. És amikor így a cethal gyomrából új partra jutunk, már nem akarjuk megmenteni a világot. Csak hitelesen tudunk beszélni arról, hogy nincs mitől félni…

Mustó Péter SJ: Csendben születik az élet — A belső ima tapasztalatairól

Az élet növekedése csendben, sötétben történik. Nem akkor, amikor mindent átlátsz. Nem akkor, amikor tudod, hova tartasz. Tanulj bizalommal várni, kivárni! Időre van szükséged ahhoz, hogy a lelked, az életed kibontakozhasson. Isten hat és működik benned, körülötted, még akkor is, ha nem érzed a jelenlétét. Ezt a ráhagyatkozást az imában gyakorlod. A belső ima érdeklődő, figyelmes jelenlét, amely a bizalmat erősíti. Nem kímél meg attól, ami fáj. Új szemmel nézhetsz arra, ami van. Megbékélhetsz vele. Mustó Péter SJ 1935-ben született Derecskén. 1945 és 1991 között külföldön élt. 1953-ban lépett be a jezsuita rendbe. Érdeklődése a II. vatikáni zsinat szellemében a más vallásúak, a másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1979 és 1991 között Dél-Amerikában, Bogota egyik szegénynegyedében dolgozott. A rendszerváltás óta Magyarországon vezet meditációs lelkigyakorlatokat. Imádkozni tanít.

Philip Yancey: Az imádság 

Philip Yancey legújabb könyvében a következő kérdésekre keresi a választ: Hallja-e Isten, amit mondok? Miért törődne épp velem? Mi értelme imádkozni, ha Isten mindentudó? Miért tűnnek következetlennek a válaszai? Miért érezzük olykor közel magunkhoz, olykor pedig távolinak? Hogyan lehetne kielégítőbb az imaéletem? A nehéz kérdésekkel birkózva egészen új szemlélettel közelíti meg az imádság időtlen témakörét. „Ha az imádság az Isten és ember közötti találkozást szolgálja, mindent tudni szeretnék róla. Keresztény életem küzdelmei nagyrészt két alapvető kérdés körül forognak: miért nem teszi meg Isten, amit várok tőle, és miért nem teszem meg én, amit Isten vár tőlem. Nos, ez a két kérdés pontosan az imádságban keresztezi egymást.”

Ole Hallesby: Az imádságról

Dr. Ole Hallesby (1879–1961) professzor klasszikus könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, módjáról és titkáról, az imádkozással való visszaélésről ír, ezáltal olvasóit az Istennel való kapcsolat új, teljesebb megértéséhez vezeti el. Őszintén és nagyon szelíden ír a keresztyén hit egyik legbensőbb titkáról. „Ez a könyv szerény tanácsadó akar lenni a megfáradt imádkozók számára, ezért nem ad kimerítő feldolgozást minden kérdésben. Kívánságom és törekvésem az imádság evangéliumát hirdetni és az imádkozó élet valamennyi törvényét figyelembe venni.”

Wolfgang Bühne: Jézus imaélete 

Nincs még egy ilyen téma, amely ennyire egyértelműen tükrözné szellemi szegénységünket, hanyagságunkat, erőtlenségünket, és aligha aláz meg jobban kérdés, mint amikor az imaéletünk iránt érdeklődnek… Létezik azonban Egyvalaki, akinek az imaélete felől bármikor érdeklődni lehetett volna. Valaki, aki igazsággal és hatalommal mondhatta el önmagáról: “de én imádkozom”! Ebben a könyvben ennek az Egyvalakinek a példája áll a középpontban. Mellette szerepel még néhány “kisebb” példakép a Bibliából és az egyháztörténelemből. Az Úr imaélete, amelyet legrészletesebben Lukács evangéliuma ír le, bátorító gyakorlati példák egész sorát kínálja. A téma ősi, de a feldolgozása nagyon mai és aktuális.

Pablo Martinez Vila: Imádság és lelkialkat

Az imádság egyedülálló lehetőség, hogy helyreállítsuk a Teremtővel való bensőséges közösséget, ami lelki egészségünk alapjává válhat. A pszichiáter szerző a praxisából vett példákon mutatja be az imádság, a temperamentum, az érzelmek és a személyes élettörténet összefüggéseit; majd értékeli a viselkedéselmélet, a pszichoanalízis és a posztmodern hozzáállását az imához. -Rendkívül érdekes és aktuális mű, hiszen egyre több szakember döbben rá az ima és a spiritualitás szükségességére a gyógyuláshoz. A könyv segítséget nyújt azoknak, akik meg akarnak tanulni imádkozni, le akarják győzni az imádság útján talált nehézségeket, hogy megtapasztalhassák az Ima gyógyító erejét. Fontosnak tartom a keresztyén elmélkedés és a keleti meditációk közötti különbségről szóló fejezetet. Sokan örülni fognak, ha tisztábban látnak majd ebben a lényeges kérdésben. Mélyenszántó, gyakorlati és személyes hangvételű könyv, amely bűntudat nélküli imádságra kíván ösztönözni, hogy felfedezzük: az imádság öröm, nem teher.

Reklámok

Könyvajánló 2019-re bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.